Visa allt om Byggnadsfirman Sven Alvarsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 25 162 24 949 19 223 18 221 19 806 19 304 17 359 12 947 11 646 9 758
Övrig omsättning 196 100 16 4 171 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 714 1 917 600 701 388 1 110 814 612 362 588
Resultat efter finansnetto 1 714 1 916 600 696 382 1 101 804 610 373 594
Årets resultat 1 109 1 204 384 481 238 612 408 331 162 316
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 130 198 299 376 453 511 169 192 108
Omsättningstillgångar 7 979 6 860 5 967 5 318 4 851 3 971 3 682 2 367 1 831 2 301
Tillgångar 8 213 6 990 6 166 5 616 5 227 4 424 4 193 2 536 2 023 2 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 941 2 332 1 878 1 744 1 263 1 025 612 454 453 442
Obeskattade reserver 1 834 1 537 1 169 1 072 1 017 961 664 413 258 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 6 79 152 239 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 438 3 121 3 118 2 794 2 868 2 285 2 677 1 670 1 313 1 811
Skulder och eget kapital 8 213 6 990 6 166 5 616 5 227 4 424 4 193 2 536 2 023 2 410
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 806 5 699 4 324 3 482 2 801
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 335 1 952 1 633 1 382 920
Utdelning till aktieägare 1 000 0 750 250 0 0 200 250 330 150
Omsättning 25 358 25 049 19 239 18 225 19 977 19 304 17 359 12 947 11 646 9 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 15 15 16 16 16 12 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 573 1 559 1 282 1 215 1 238 1 207 1 085 1 079 1 165 1 220
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 509 541 528 514 514 480 501 490 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 787 1 986 755 861 554 1 256 972 687 422 634
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,85% 29,79% 5,50% -8,00% 2,60% 11,20% 34,08% 11,17% 19,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,87% 27,42% 9,75% 12,48% 7,42% 25,09% 19,41% 24,17% 18,49% 24,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,81% 7,68% 3,13% 3,85% 1,96% 5,75% 4,69% 4,73% 3,21% 6,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,14% 44,10% 56,32% 55,30% 50,81% 53,55% 57,34% 59,38% 52,08% 54,99%
Rörelsekapital/omsättning 18,05% 14,99% 14,82% 13,85% 10,01% 8,73% 5,79% 5,38% 4,45% 5,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,23% 50,51% 45,25% 45,94% 39,34% 40,11% 26,95% 30,60% 31,79% 23,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,55% 210,19% 191,37% 185,36% 163,88% 162,28% 137,54% 141,74% 139,45% 126,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!