Visa allt om Algol Chemicals AB
Visa allt om Algol Chemicals AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 158 457 157 564 113 641 123 050 122 653 125 200 130 850 126 426 148 189 116 094
Övrig omsättning 4 669 3 538 1 477 1 529 2 480 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 692 -4 978 -2 637 -735 -188 1 426 -756 631 4 008 2 010
Resultat efter finansnetto -9 611 -6 232 -2 927 -1 173 -640 1 090 -853 315 3 309 1 631
Årets resultat -4 340 -2 530 73 -1 173 -640 -100 -93 207 2 127 1 512
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 615 46 212 433 162 253 283 154 249 368 407
Omsättningstillgångar 62 290 48 750 33 654 29 105 33 318 37 336 35 089 31 640 43 763 27 628
Tillgångar 107 905 94 962 34 087 29 267 33 571 37 619 35 243 31 889 44 131 28 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 800 1 140 4 490 4 418 5 591 6 231 6 331 6 424 6 217 5 278
Obeskattade reserver 7 462 7 462 0 0 0 0 832 1 592 1 598 1 275
Avsättningar (tkr) 1 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 52 113 51 787 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 036 34 573 29 597 24 849 27 980 31 388 28 080 23 873 36 316 21 482
Skulder och eget kapital 107 905 94 962 34 087 29 267 33 571 37 619 35 243 31 889 44 131 28 035
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 933 1 227 1 210 1 193 1 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 601 9 600 7 636 8 505 7 592 5 696 4 622 4 943 4 673 4 091
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 148 5 645 3 700 3 755 3 866 3 303 2 846 2 630 2 649 2 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 163 126 161 102 115 118 124 579 125 133 125 200 130 850 126 426 148 189 116 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 17 13 14 14 12 12 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 546 9 268 8 742 8 789 8 761 10 433 10 904 10 536 12 349 9 675
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 050 979 903 887 857 902 705 723 739 679
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 303 -147 -2 545 -644 -92 1 558 -661 796 4 163 2 468
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,57% 38,65% -7,65% 0,32% -2,03% -4,32% 3,50% -14,69% 27,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,91% -5,17% -7,60% -2,44% -0,54% 4,42% -1,52% 2,53% 9,50% 7,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,39% -3,12% -2,28% -0,58% -0,15% 1,33% -0,41% 0,64% 2,83% 1,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,40% 23,94% 16,95% 17,29% 14,81% 16,20% 11,56% 12,49% 11,70% 13,26%
Rörelsekapital/omsättning 14,04% 9,00% 3,57% 3,46% 4,35% 4,75% 5,36% 6,14% 5,03% 5,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,70% 7,33% 13,17% 15,10% 16,65% 16,56% 19,70% 23,82% 16,69% 22,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,54% 105,41% 75,48% 79,36% 72,79% 58,16% 76,45% 84,72% 77,59% 70,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...