Visa allt om Eurocomp Aktiebolag
Visa allt om Eurocomp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 747 5 544 5 090 4 833 6 102 5 305 4 812 3 154 4 820 4 122
Övrig omsättning 125 124 159 115 154 133 126 216 272 519
Rörelseresultat (EBIT) 64 113 523 -312 600 571 511 -447 31 192
Resultat efter finansnetto 52 164 475 -340 591 552 440 -537 -13 150
Årets resultat 126 128 289 -39 318 293 430 -415 -5 113
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 9 15 28 60 93 155 232 228
Omsättningstillgångar 2 482 2 682 2 538 2 216 2 632 2 241 1 909 1 659 2 413 1 691
Tillgångar 2 482 2 685 2 547 2 231 2 661 2 301 2 002 1 813 2 645 1 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 679 1 603 1 649 1 361 1 400 1 082 889 459 874 879
Obeskattade reserver 0 110 110 0 301 154 0 0 122 136
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 173 367 311 298 0 118 415 735 591 339
Kortfristiga skulder 631 605 476 572 960 948 698 620 1 058 566
Skulder och eget kapital 2 482 2 685 2 547 2 231 2 661 2 301 2 002 1 813 2 645 1 919
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 390 195 366 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 711 1 785 1 818 2 223 1 829 1 238 1 035 1 342 1 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 658 608 716 763 604 518 397 528 485
Utdelning till aktieägare 200 50 175 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 5 872 5 668 5 249 4 948 6 256 5 438 4 938 3 370 5 092 4 641
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 7 7 7 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 958 792 727 690 872 758 962 631 964 824
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 448 347 351 374 433 354 438 332 465 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 119 529 -299 632 634 573 -370 101 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,66% 8,92% 5,32% -20,80% 15,02% 10,25% 52,57% -34,56% 16,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,74% 6,67% 20,53% -13,98% 22,77% 25,34% 25,62% -24,27% 1,17% 10,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,18% 3,23% 10,28% -6,46% 9,93% 10,99% 10,66% -13,95% 0,64% 4,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,56% 84,92% 84,66% 86,01% 78,42% 79,28% 79,97% 82,85% 74,42% 79,48%
Rörelsekapital/omsättning 32,21% 37,46% 40,51% 34,02% 27,40% 24,37% 25,17% 32,94% 28,11% 27,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,65% 62,90% 68,11% 61,00% 60,95% 51,96% 44,41% 25,32% 36,36% 50,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,86% 238,68% 174,16% 147,90% 120,62% 104,75% 122,35% 105,32% 108,41% 158,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...