Visa allt om Byggkeramikkonsult Roland Warren AB
Visa allt om Byggkeramikkonsult Roland Warren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 791 2 420 1 052 1 307 1 151 1 439 1 651 2 388 4 547 6 874
Övrig omsättning - 1 70 - - - - - 1 4
Rörelseresultat (EBIT) 236 392 17 57 -21 15 2 -358 132 328
Resultat efter finansnetto 233 388 6 51 -28 5 -5 -363 137 398
Årets resultat 133 361 6 51 -28 5 -5 -363 89 239
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 35 45 55 67 80 43 36 48 60
Omsättningstillgångar 669 674 210 341 192 201 334 292 767 1 211
Tillgångar 705 709 255 396 259 281 377 328 815 1 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 426 506 145 139 88 116 110 115 464 575
Obeskattade reserver 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 31 102 111 90 94 0 5 -2
Kortfristiga skulder 224 202 80 155 60 75 173 213 346 699
Skulder och eget kapital 705 709 255 396 259 281 377 328 815 1 271
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - 316 410 616 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 519 540 416 412 386 440 231 657 1 118 1 781
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 243 206 221 242 219 268 311 430 742 878
Utdelning till aktieägare 200 94 0 0 0 0 0 0 80 200
Omsättning 1 791 2 421 1 122 1 307 1 151 1 439 1 651 2 388 4 548 6 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 4 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 896 1 210 526 654 576 720 550 597 758 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 382 324 337 313 360 300 398 429 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 236 402 29 69 -9 31 9 -347 145 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,99% 130,04% -19,51% 13,55% -20,01% -12,84% -30,86% -47,48% -33,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,48% 55,29% 7,06% 14,39% -8,11% 5,34% 1,33% -108,54% 17,67% 31,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,18% 16,20% 1,71% 4,36% -1,82% 1,04% 0,30% -14,91% 3,17% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,51% 59,79% 77,00% 75,67% 72,89% 70,95% 74,38% 69,85% 74,31% 63,21%
Rörelsekapital/omsättning 24,85% 19,50% 12,36% 14,23% 11,47% 8,76% 9,75% 3,31% 9,26% 7,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,51% 71,37% 56,86% 35,10% 33,98% 41,28% 29,18% 35,06% 56,93% 45,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 298,21% 333,17% 261,25% 219,35% 318,33% 266,67% 192,49% 136,15% 221,10% 172,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...