Visa allt om Skövde Slakteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 382 095 1 453 766 1 546 173 1 376 335 1 206 958 1 156 770 1 114 635 1 156 059 1 109 107 936 609
Övrig omsättning 1 810 5 976 35 040 45 130 27 790 485 1 123 353 108 223
Rörelseresultat (EBIT) 12 777 14 732 17 445 1 000 494 -11 951 -5 361 13 337 11 158 13 284
Resultat efter finansnetto 12 270 13 575 16 904 2 961 1 130 -10 678 -4 070 13 495 12 222 14 448
Årets resultat 140 1 068 569 45 1 966 -177 661 9 205 4 852 6 586
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 938 235 894 250 167 227 059 66 087 86 891 91 780 95 447 98 278 83 467
Omsättningstillgångar 154 813 169 950 216 221 206 455 191 036 154 476 151 288 133 361 133 226 107 251
Tillgångar 384 751 405 844 466 388 433 514 257 122 241 367 243 068 228 808 231 504 190 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 731 76 591 75 524 74 955 74 909 72 943 73 120 72 459 63 254 58 403
Obeskattade reserver 68 703 56 703 44 543 28 393 25 531 26 953 37 454 42 184 41 384 35 884
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 100 108 100 126 100 136 900 45 250 62 528 81 054 64 723 75 696 42 493
Kortfristiga skulder 129 217 164 450 220 221 193 266 103 932 78 943 51 440 49 442 51 169 53 938
Skulder och eget kapital 384 751 405 844 466 388 433 514 257 122 241 367 243 068 228 808 231 504 190 718
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 54 42 982 1 142 1 076 936 954 974 875 768
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 64 213 62 642 68 438 66 813 52 977 42 785 41 260 41 051 36 991 30 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 25 546 24 131 27 008 24 554 18 865 15 600 14 457 14 073 13 252 10 692
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 383 905 1 459 742 1 581 213 1 421 465 1 234 748 1 157 255 1 115 758 1 156 412 1 109 215 936 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 137 140 152 150 119 101 100 104 97 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 088 10 384 10 172 9 176 10 143 11 453 11 146 11 116 11 434 11 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 661 626 639 628 622 596 575 551 533 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 689 35 554 38 310 12 339 11 410 -995 5 074 23 217 18 977 20 533
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,93% -5,98% 12,34% 14,03% 4,34% 3,78% -3,58% 4,23% 18,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,23% 4,54% 4,89% 1,31% 1,74% -3,28% -0,51% 7,19% 6,08% 8,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,18% 1,27% 1,47% 0,41% 0,37% -0,68% -0,11% 1,42% 1,27% 1,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,86% 16,63% 15,72% 17,62% 17,48% 15,47% 16,16% 17,27% 15,82% 15,82%
Rörelsekapital/omsättning 1,85% 0,38% -0,26% 0,96% 7,22% 6,53% 8,96% 7,26% 7,40% 5,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,87% 29,77% 23,64% 22,40% 36,88% 38,93% 41,44% 45,26% 40,50% 44,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,18% 94,09% 89,90% 99,37% 176,31% 180,75% 276,04% 251,71% 246,83% 188,22%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...