Visa allt om Frejs Konsulter AB
Visa allt om Frejs Konsulter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 419 8 253 11 122 8 710 5 909 4 456 4 281 2 190 1 413 848
Övrig omsättning - - - - - - - - 160 -
Rörelseresultat (EBIT) 868 513 574 860 364 669 363 158 3 -280
Resultat efter finansnetto 874 513 575 854 378 691 364 158 4 -279
Årets resultat 252 0 1 0 0 7 0 0 1 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 14 21 29 37 0 0 70 70 0
Omsättningstillgångar 4 511 2 168 2 255 1 979 1 665 2 586 1 493 650 441 405
Tillgångar 4 517 2 182 2 276 2 008 1 702 2 586 1 493 720 511 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 192 130 130 129 129 129 122 122 122 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 020 2 052 2 146 1 879 1 573 2 457 1 371 598 389 284
Skulder och eget kapital 4 517 2 182 2 276 2 008 1 702 2 586 1 493 720 511 405
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 138 4 763 4 156 2 751 2 406 1 878 1 347 1 023 676
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 652 1 903 1 726 1 164 963 647 545 405 290
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 419 8 253 11 122 8 710 5 909 4 456 4 281 2 190 1 573 848
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 12 12 12 8 7 6 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 761 688 927 726 739 637 714 365 353 283
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 504 577 514 553 531 466 332 377 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 876 521 582 868 369 669 363 158 3 -280
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,36% -25,80% 27,69% 47,40% 32,61% 4,09% 95,48% 54,99% 66,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,37% 23,51% 25,26% 42,83% 22,27% 26,72% 24,38% 21,94% 0,78% -68,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,66% 6,22% 5,17% 9,87% 6,41% 15,51% 8,50% 7,21% 0,28% -32,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,06% 1,41% 0,98% 1,15% 1,56% 2,89% 2,85% 2,37% 3,68% 14,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,39% 5,96% 5,71% 6,42% 7,58% 4,99% 8,17% 16,94% 23,87% 29,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,37% 105,65% 105,08% 105,32% 105,85% 105,25% 108,90% 108,70% 113,37% 142,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...