Visa allt om Vent och Värmeteknik VVT Aktiebolag
Visa allt om Vent och Värmeteknik VVT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 18 136 17 239 12 369 12 707 12 209 10 185 10 779 10 183 6 212 5 345
Övrig omsättning 236 30 35 31 41 69 130 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 560 1 566 -228 451 881 899 540 878 310 375
Resultat efter finansnetto 1 566 1 622 -226 474 891 906 540 888 340 390
Årets resultat 900 934 366 558 539 598 355 494 195 202
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 66 0 6 16 37 59 54 51 62
Omsättningstillgångar 6 754 6 182 4 152 4 339 4 495 3 797 3 143 2 900 2 274 2 115
Tillgångar 6 823 6 248 4 152 4 345 4 511 3 834 3 201 2 954 2 325 2 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 699 3 399 2 465 2 498 2 341 1 952 1 555 1 400 1 056 1 011
Obeskattade reserver 820 417 0 715 1 011 859 775 729 540 481
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 305 2 432 1 687 1 132 1 159 1 024 872 825 730 685
Skulder och eget kapital 6 823 6 248 4 152 4 345 4 511 3 834 3 201 2 954 2 325 2 177
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 837 676 656 632 686 599
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 754 4 822 3 657 3 552 2 238 1 777 2 055 1 376 802 541
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 865 1 634 1 302 1 139 936 762 754 646 555 508
Utdelning till aktieägare 600 600 0 400 400 150 200 200 150 150
Omsättning 18 372 17 269 12 404 12 738 12 250 10 254 10 909 10 191 6 212 5 345
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 11 11 10 8 8 7 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 511 1 326 1 124 1 155 1 221 1 273 1 347 1 455 1 035 1 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 512 461 432 404 405 438 383 348 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 581 1 583 -222 460 890 916 567 913 344 406
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,20% 39,37% -2,66% 4,08% 19,87% -5,51% 5,85% 63,92% 16,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,95% 25,99% -5,42% 10,91% 19,77% 23,63% 16,87% 30,06% 14,62% 17,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,63% 9,42% -1,82% 3,73% 7,31% 8,90% 5,01% 8,72% 5,47% 7,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,48% 58,76% 68,14% 79,85% 78,43% 70,76% 73,30% 80,72% 73,02% 75,34%
Rörelsekapital/omsättning 24,53% 21,75% 19,93% 25,24% 27,32% 27,23% 21,07% 20,38% 24,86% 26,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,59% 59,61% 59,37% 69,62% 68,41% 67,43% 66,42% 65,16% 62,14% 62,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 293,02% 254,19% 246,12% 383,30% 387,83% 370,80% 360,44% 351,52% 311,51% 308,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...