Visa allt om Anakta Redovisning AB
Visa allt om Anakta Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 969 2 963 2 647 2 569 2 777 2 868 2 723 2 201 2 241 1 958
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 415 549 443 474 288 524 289 321 254 132
Resultat efter finansnetto 408 586 452 489 304 527 185 167 108 -11
Årets resultat 309 451 458 382 148 382 224 97 47 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 256 229 326 214 216 4 3 055 2 980 3 032
Omsättningstillgångar 1 977 1 890 1 652 1 364 1 478 1 578 1 315 1 058 1 070 1 007
Tillgångar 2 221 2 146 1 880 1 690 1 692 1 794 1 319 4 112 4 050 4 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 710 1 601 1 350 1 092 1 010 1 012 780 555 459 537
Obeskattade reserver 0 0 0 141 182 91 91 316 294 259
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 940 2 940 2 940
Kortfristiga skulder 511 545 531 457 501 692 449 300 358 303
Skulder och eget kapital 2 221 2 146 1 880 1 690 1 692 1 794 1 319 4 112 4 050 4 039
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 720 600 560 480 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 511 1 383 1 190 1 105 1 400 657 601 404 557 517
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 688 652 596 589 687 543 505 438 456 391
Utdelning till aktieägare 100 200 200 200 300 150 150 0 0 125
Omsättning 2 969 2 963 2 647 2 569 2 777 2 868 2 723 2 201 2 241 1 958
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 990 988 882 856 926 956 908 1 101 747 653
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 751 699 607 603 713 676 587 729 521 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 419 553 447 474 290 526 297 381 316 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,20% 11,94% 3,04% -7,49% -3,17% 5,33% 23,72% -1,78% 14,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,69% 27,96% 24,04% 29,05% 18,09% 29,38% 21,99% 8,03% 6,42% 3,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,98% 20,25% 17,08% 19,11% 11,02% 18,38% 10,65% 14,99% 11,60% 6,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,01% 99,32% 99,24% 99,34%
Rörelsekapital/omsättning 49,38% 45,39% 42,35% 35,31% 35,18% 30,89% 31,80% 34,44% 31,77% 35,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,99% 74,60% 71,81% 70,76% 67,62% 60,15% 64,22% 19,03% 16,56% 17,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 386,89% 346,79% 311,11% 298,47% 295,01% 228,03% 292,87% 352,67% 298,88% 332,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...