Visa allt om Ekonadia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 353 4 422 4 629 4 563 4 553 4 480 4 302 4 253 4 177 4 139
Övrig omsättning 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 105 1 696 1 204 982 1 434 1 386 1 651 1 467 1 588 1 307
Resultat efter finansnetto 705 1 246 677 417 728 517 699 506 681 367
Årets resultat 451 730 419 219 466 318 247 143 225 69
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 189 17 683 19 837 20 363 20 889 21 418 24 563 24 816 25 010 25 280
Omsättningstillgångar 4 631 5 207 3 623 3 736 3 207 2 362 1 796 1 611 1 761 1 294
Tillgångar 21 819 22 890 23 461 24 099 24 096 23 780 26 360 26 427 26 772 26 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 732 4 281 3 551 3 732 3 514 3 048 2 729 2 482 2 340 2 114
Obeskattade reserver 1 168 1 078 822 731 630 536 3 071 2 706 2 405 2 041
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 799 16 207 17 845 18 229 18 637 19 079 19 335 19 947 20 542 21 125
Kortfristiga skulder 1 121 1 324 1 243 1 407 1 316 1 118 1 224 1 292 1 485 1 293
Skulder och eget kapital 21 819 22 890 23 461 24 099 24 096 23 780 26 360 26 427 26 772 26 574
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 78 150 61 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 391 230 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 141 90 43 65 37 105
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 353 5 130 4 629 4 563 4 553 4 480 4 302 4 253 4 177 4 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 353 4 422 4 629 4 563 4 553 4 480 4 302 4 253 4 177 4 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 597 551 595 532 320 121 215 98 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 599 2 186 1 730 1 508 1 963 1 916 1 926 1 771 1 903 1 623
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,56% -4,47% 1,45% 0,22% 1,63% 4,14% 1,15% 1,82% 0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,06% 7,41% 5,13% 4,07% 5,95% 5,83% 6,26% 5,55% 5,93% 4,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,38% 38,35% 26,01% 21,52% 31,50% 30,94% 38,38% 34,49% 38,02% 31,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 80,63% 87,81% 51,41% 51,04% 41,53% 27,77% 13,30% 7,50% 6,61% 0,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,28% 22,38% 17,87% 17,85% 16,62% 14,58% 19,44% 16,94% 15,36% 13,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 413,11% 393,28% 291,47% 265,53% 243,69% 211,27% 146,73% 124,69% 118,59% 100,08%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...