Visa allt om BAMSE Förlaget Aktiebolag
Visa allt om BAMSE Förlaget Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 14 776 13 754 12 693 13 073 12 738 12 744 12 609 12 957 12 404 12 393
Övrig omsättning 450 - 35 16 2 - 9 20 - 523
Rörelseresultat (EBIT) 9 879 8 641 8 356 9 448 6 606 5 334 3 556 6 149 3 917 3 748
Resultat efter finansnetto 9 874 8 639 8 356 9 474 6 555 5 790 3 277 6 246 4 606 3 362
Årets resultat 5 737 14 518 5 438 4 989 3 854 3 219 967 3 418 3 464 1 570
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 257 14 486 10 187 2 548 6 261 7 181 5 007 11 091 11 147 11 269
Omsättningstillgångar 2 605 3 520 6 693 13 599 15 563 11 571 11 779 5 911 6 835 7 972
Tillgångar 10 862 18 005 16 879 16 147 21 824 18 751 16 786 17 001 17 982 19 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 862 15 085 5 567 6 279 13 290 12 436 10 417 12 849 13 432 13 968
Obeskattade reserver 2 000 0 10 134 9 108 6 908 5 281 3 846 2 555 974 974
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 678 1 634
Kortfristiga skulder 3 000 2 921 1 178 759 1 625 1 034 2 523 1 597 1 899 2 666
Skulder och eget kapital 10 862 18 005 16 879 16 147 21 824 18 751 16 786 17 001 17 982 19 242
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 185 2 041 2 298 2 127 2 378 2 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 2 062 1 459 640 1 540 1 564 1 471 2 457 2 047
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 962 970 1 509 2 116 2 323 1 945 2 393 2 432
Utdelning till aktieägare 5 000 14 960 5 000 6 150 12 000 3 000 1 200 3 400 4 000 4 000
Omsättning 15 226 13 754 12 728 13 089 12 740 12 744 12 618 12 977 12 404 12 916
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 4 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 925 4 585 4 231 4 358 4 246 3 186 3 152 3 239 2 067 2 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 061 957 1 026 824 1 186 1 477 1 571 1 410 1 219 1 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 010 8 772 8 475 9 467 6 625 5 360 4 390 6 206 3 990 3 915
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,43% 8,36% -2,91% 2,63% -0,05% 1,07% -2,69% 4,46% 0,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 90,95% 48,00% 49,51% 58,69% 32,57% 31,81% 24,93% 37,00% 25,95% 20,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,86% 62,83% 65,83% 72,49% 55,79% 46,81% 33,19% 48,55% 37,62% 31,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,67% 4,36% 43,45% 98,22% 109,42% 82,68% 73,41% 33,29% 39,79% 42,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,33% 83,78% 79,81% 82,88% 85,59% 87,08% 78,94% 86,65% 78,69% 76,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,83% 120,51% 568,17% 1 791,70% 957,72% 1 119,05% 466,86% 370,13% 359,93% 299,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...