Visa allt om BAMSE Förlaget Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 545 13 810 16 240 14 117 14 776 13 754 12 693 13 073 12 738 12 744
Övrig omsättning 0 0 122 11 450 0 35 16 2 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 698 10 161 11 663 9 329 9 879 8 641 8 356 9 448 6 606 5 334
Resultat efter finansnetto 9 678 10 161 11 655 9 291 9 874 8 639 8 356 9 474 6 555 5 790
Årets resultat 7 040 7 343 11 616 4 895 5 737 14 518 5 438 4 989 3 854 3 219
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 825 7 512 9 632 7 373 8 257 14 486 10 187 2 548 6 261 7 181
Omsättningstillgångar 3 879 2 367 4 770 4 003 2 605 3 520 6 693 13 599 15 563 11 571
Tillgångar 7 704 9 879 14 402 11 376 10 862 18 005 16 879 16 147 21 824 18 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 255 7 715 12 372 5 756 5 862 15 085 5 567 6 279 13 290 12 436
Obeskattade reserver 49 15 0 4 000 2 000 0 10 134 9 108 6 908 5 281
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 400 2 150 2 030 1 620 3 000 2 921 1 178 759 1 625 1 034
Skulder och eget kapital 7 704 9 879 14 402 11 376 10 862 18 005 16 879 16 147 21 824 18 751
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 1 185 2 041
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 062 1 459 640 1 540
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 962 970 1 509 2 116
Utdelning till aktieägare 7 000 7 500 12 000 5 000 5 000 14 960 5 000 6 150 12 000 3 000
Omsättning 13 545 13 810 16 362 14 128 15 226 13 754 12 728 13 089 12 740 12 744
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 515 4 603 5 413 4 706 4 925 4 585 4 231 4 358 4 246 3 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 856 666 685 895 1 061 957 1 026 824 1 186 1 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 888 10 463 12 510 9 460 10 010 8 772 8 475 9 467 6 625 5 360
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,92% -14,96% 15,04% -4,46% 7,43% 8,36% -2,91% 2,63% -0,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 125,88% 102,85% 80,98% 82,01% 90,95% 48,00% 49,51% 58,69% 32,57% 31,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 71,60% 73,58% 71,82% 66,08% 66,86% 62,83% 65,83% 72,49% 55,79% 46,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,68% 1,57% 16,87% 16,88% -2,67% 4,36% 43,45% 98,22% 109,42% 82,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,67% 78,21% 85,90% 78,02% 68,33% 83,78% 79,81% 82,88% 85,59% 87,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 969,75% 110,09% 234,98% 247,10% 86,83% 120,51% 568,17% 1 791,70% 957,72% 1 119,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!