Visa allt om Ke Be Cykel & Motor i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 10 407 6 786 5 976 6 848 7 339 8 133 7 843 8 786 8 358 8 130
Övrig omsättning 711 630 508 543 502 526 518 595 435 13
Rörelseresultat (EBIT) 510 663 296 -516 305 90 145 152 286 194
Resultat efter finansnetto 504 642 264 -610 204 -14 60 51 213 120
Årets resultat 244 482 266 -543 158 -16 45 81 107 106
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 7 9 11 13 16 18 21 65 70
Omsättningstillgångar 3 111 1 850 1 978 2 268 3 161 3 536 3 245 2 930 3 250 2 740
Tillgångar 3 221 1 856 1 986 2 279 3 174 3 552 3 263 2 952 3 315 2 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 318 1 203 721 455 998 840 856 810 729 622
Obeskattade reserver 239 97 9 11 78 80 83 86 156 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 177 67 750 0 126 313 48 56 105 231
Kortfristiga skulder 1 488 488 506 1 813 1 972 2 318 2 277 1 999 2 325 1 856
Skulder och eget kapital 3 221 1 856 1 986 2 279 3 174 3 552 3 263 2 952 3 315 2 810
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 392 1 645 1 597 1 413 1 351 620
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 470 586 532 493 443 374
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 118 7 416 6 484 7 391 7 841 8 659 8 361 9 381 8 793 8 143
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 469 2 262 1 992 1 712 1 835 1 627 1 569 1 757 1 672 2 033
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 637 427 454 468 449 428 384 363 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 530 665 298 -514 307 92 148 158 296 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,36% 13,55% -12,73% -6,69% -9,76% 3,70% -10,73% 5,12% 2,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,83% 35,72% 14,90% -22,64% 9,61% 2,53% 4,44% 5,15% 8,63% 7,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,90% 9,77% 4,95% -7,54% 4,16% 1,11% 1,85% 1,73% 3,42% 2,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,19% 41,92% 33,82% 22,30% 33,02% 32,69% 33,62% 27,08% 30,88% 26,40%
Rörelsekapital/omsättning 15,60% 20,07% 24,63% 6,64% 16,20% 14,98% 12,34% 10,60% 11,07% 10,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,71% 68,89% 36,66% 20,34% 33,36% 25,41% 28,22% 29,59% 25,46% 24,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,89% 45,29% 73,32% 5,63% 4,16% 7,08% 9,18% 10,11% 5,68% 10,94%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...