Visa allt om Cykel & Mopedspecialisten i Svedala Aktiebolag
Visa allt om Cykel & Mopedspecialisten i Svedala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 160 934 1 013 1 371 1 339 1 023 1 123 1 253 1 275 1 254
Övrig omsättning - - 19 - 86 27 128 178 167 141
Rörelseresultat (EBIT) 68 51 43 84 69 165 66 76 -7 125
Resultat efter finansnetto 51 27 7 11 -20 53 13 13 -82 67
Årets resultat 32 15 -1 8 1 10 9 6 -12 43
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 0 51 75 98 18 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 659 1 624 1 743 1 892 1 954 1 869 1 908 1 937 1 999 1 635
Tillgångar 1 683 1 624 1 795 1 967 2 053 1 887 1 908 1 937 1 999 1 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 361 346 347 339 338 327 318 312 325
Obeskattade reserver 47 35 27 23 23 41 18 18 18 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 925 834 908 794 1 115 1 098 948 1 148 970 848
Kortfristiga skulder 318 395 513 803 576 410 616 452 699 374
Skulder och eget kapital 1 683 1 624 1 795 1 967 2 053 1 887 1 908 1 937 1 999 1 635
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 208 301 200 200 196 189 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 65 101 60 76 99 67 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 160 934 1 032 1 371 1 425 1 050 1 251 1 431 1 442 1 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 160 467 507 686 670 512 1 123 1 253 1 275 1 254
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 100 - - 138 204 130 276 295 259 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 74 102 66 108 75 171 66 76 -7 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,20% -7,80% -26,11% 2,39% 30,89% -8,90% -10,38% -1,73% 1,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,04% 3,14% 2,40% 4,27% 3,36% 8,74% 3,46% 3,92% -0,35% 7,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,86% 5,46% 4,24% 6,13% 5,15% 16,13% 5,88% 6,07% -0,55% 9,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,10% 34,58% 25,77% 51,79% 44,44% 63,05% 45,77% 43,34% 40,24% 43,30%
Rörelsekapital/omsättning 115,60% 131,58% 121,42% 79,43% 102,91% 142,62% 115,05% 118,52% 101,96% 100,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,53% 23,91% 20,45% 18,55% 17,34% 19,51% 17,83% 17,10% 16,26% 23,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,43% 10,63% 14,81% 9,84% 32,64% 18,05% 17,21% 21,46% 16,88% 17,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...