Visa allt om Mosiga AB
Visa allt om Mosiga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 540 14 138 11 997 10 903 10 305 8 642 3 390 0 0 0
Övrig omsättning 406 - - - 109 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 376 1 389 1 306 128 741 201 138 -5 -1 -3
Resultat efter finansnetto 2 375 1 391 1 305 128 749 200 137 -5 -1 -2
Årets resultat 1 331 863 769 82 409 143 101 -5 -1 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 761 732 888 1 068 1 183 1 383 1 495 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 131 2 685 2 301 832 715 417 298 11 12 12
Tillgångar 4 892 3 417 3 189 1 900 1 898 1 799 1 794 11 12 12
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 382 1 551 1 498 730 647 238 95 7 11 13
Obeskattade reserver 1 420 830 490 190 190 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 177 327 775 1 314 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 090 1 036 1 197 804 734 786 385 4 0 0
Skulder och eget kapital 4 892 3 417 3 189 1 900 1 898 1 799 1 794 11 12 12
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 630 369 100 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 4 328 3 545 3 639 1 646 1 602 412 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 727 1 238 1 230 750 558 158 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 946 14 138 11 997 10 903 10 414 8 642 3 390 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 17 14 14 10 8 5 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 195 832 857 779 1 031 1 080 678 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 329 318 307 285 313 135 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 569 1 575 1 546 357 948 399 204 -5 -1 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,92% 17,85% 10,03% 5,80% 19,24% 154,93% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,59% 40,71% 41,02% 6,79% 39,52% 11,17% 7,69% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,30% 9,84% 10,90% 1,18% 7,28% 2,33% 4,07% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,76% 67,12% 65,17% 60,55% 57,27% 57,24% 53,48% - - -
Rörelsekapital/omsättning 19,57% 11,66% 9,20% 0,26% -0,18% -4,27% -2,57% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,33% 64,34% 58,96% 46,22% 41,47% 13,23% 5,30% 63,64% 91,67% 108,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 364,13% 241,80% 180,62% 86,19% 77,38% 33,72% 58,70% 275,00% - -

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...