Visa allt om Advokat Gunilla Judell AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 918 949 2 022 1 550 1 492 1 772 1 808 1 619 1 531
Övrig omsättning 0 72 68 64 27 52 14 35 0 74
Rörelseresultat (EBIT) -157 164 -196 62 201 383 341 241 312 318
Resultat efter finansnetto 1 836 128 -227 26 159 354 295 217 261 265
Årets resultat 1 443 285 -9 -9 153 378 449 180 103 128
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 857 2 857 2 864 3 203 3 176 3 194 3 230 3 219 3 102
Omsättningstillgångar 2 538 267 192 499 266 125 246 174 92 160
Tillgångar 2 538 3 124 3 048 3 363 3 470 3 301 3 440 3 404 3 311 3 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 102 1 659 1 374 1 384 1 392 1 240 1 242 993 913 1 010
Obeskattade reserver 0 0 245 466 542 587 719 1 006 1 036 948
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 972 1 092 1 102 1 123 1 124 1 122 1 116 806 900
Kortfristiga skulder 436 492 338 411 411 351 357 290 556 404
Skulder och eget kapital 2 538 3 124 3 048 3 363 3 470 3 301 3 440 3 404 3 311 3 262
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 256 405 309 252 280
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - 133 174 139 144 87
Utdelning till aktieägare 300 1 000 0 0 0 181 200 0 0 200
Omsättning 0 990 1 017 2 086 1 577 1 544 1 786 1 843 1 619 1 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 918 949 2 022 1 550 1 492 1 772 1 808 1 619 1 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 346 702 813 597 434 638 535 502 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -157 164 -196 70 230 412 378 284 358 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -3,27% -53,07% 30,45% 3,89% -15,80% -1,99% 11,67% 5,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 5,28% -6,33% 1,84% 5,79% 11,60% 9,91% 7,08% 9,57% 9,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 17,97% -20,34% 3,07% 12,97% 25,67% 19,24% 13,33% 19,58% 20,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 97,49% 92,52% 90,06% 92,77% 97,18% 97,23% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -24,51% -15,38% 4,35% -9,35% -15,15% -6,26% -6,42% -28,66% -15,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,82% 53,10% 51,35% 51,96% 52,30% 51,43% 52,41% 52,22% 50,64% 52,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 582,11% 54,27% 56,80% 121,41% 64,72% 35,61% 68,91% 60,00% 16,55% 39,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...