Visa allt om Aktiebolaget Spongs Bokhandel
Visa allt om Aktiebolaget Spongs Bokhandel

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 7 5 082 11 645 13 087 13 477 14 819
Övrig omsättning 24 - 51 - 36 1 679 19 25 36 51
Rörelseresultat (EBIT) 8 -13 13 -16 12 1 614 472 826 512 842
Resultat efter finansnetto 519 1 122 55 -3 -1 042 1 462 454 919 487 880
Årets resultat 867 1 101 18 -1 -1 086 773 334 673 343 634
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 427 2 605 2 812 2 854 4 223 2 813 3 140 3 146 2 809
Omsättningstillgångar 3 809 996 2 804 2 711 2 925 2 539 4 700 4 972 4 287 4 987
Tillgångar 3 809 3 423 5 409 5 523 5 779 6 762 7 513 8 112 7 432 7 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 690 2 943 4 947 5 084 5 085 6 171 6 007 5 934 5 261 5 318
Obeskattade reserver 0 458 446 424 424 400 47 56 19 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 22 16 15 270 191 1 458 2 123 2 152 2 446
Skulder och eget kapital 3 809 3 423 5 409 5 523 5 779 6 762 7 513 8 112 7 432 7 796
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 420 616 595
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 661 1 714 1 583 1 267 1 551
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 346 700 746 1 032 990
Utdelning till aktieägare 120 120 2 950 0 0 0 260 260 0 400
Omsättning 24 0 51 0 43 6 761 11 664 13 112 13 513 14 870
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 8 9 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 456 1 454 1 497 1 347
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 300 284 352 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 -13 13 -16 12 1 614 529 876 575 934
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -99,86% -56,36% -11,02% -2,89% -9,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 0,76% 24,12% 6,30% 11,34% 7,13% 11,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 628,57% 32,09% 4,06% 7,03% 3,93% 5,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 71,43% 40,97% 44,25% 43,57% 45,13% 41,95%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 37 928,57% 46,20% 27,84% 21,77% 15,84% 17,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,88% 96,41% 97,89% 98,04% 93,40% 95,62% 80,42% 73,66% 70,97% 68,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 200,84% 4 527,27% 17 525,00% 18 073,33% 1 083,33% 1 329,32% 158,23% 118,37% 82,48% 95,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...