Visa allt om CRM Musikproduktion Aktiebolag
Visa allt om CRM Musikproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 159 258 711 424 696 775 403 645 1 022 2 298
Övrig omsättning - - - - 46 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -35 1 16 22 22 31 3 12 39
Resultat efter finansnetto -3 -36 1 19 22 22 30 -1 11 49
Årets resultat -3 -36 1 15 16 19 22 -2 6 34
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 26 42 43 45 63
Omsättningstillgångar 187 215 210 251 512 276 290 238 646 698
Tillgångar 187 215 210 251 514 302 332 282 691 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 110 146 146 156 160 160 138 140 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 105 64 105 358 142 170 143 550 611
Skulder och eget kapital 187 215 210 251 514 302 332 282 691 761
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 40 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 37 150 139 228 195 125 286 312 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 11 42 41 57 51 62 79 92 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 25 20 20 0 0 15
Omsättning 159 258 711 424 742 784 403 645 1 022 2 298
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 159 258 356 212 348 388 202 323 341 766
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 77 91 121 96 153 131 109 192 152 257
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 -35 1 18 45 38 51 28 30 58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,37% -63,71% 67,69% -39,08% -10,19% 92,31% -37,52% -36,89% -55,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,60% -16,28% 0,48% 7,57% 4,28% 7,28% 9,34% 1,06% 2,75% 6,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,89% -13,57% 0,14% 4,48% 3,16% 2,84% 7,69% 0,47% 1,86% 2,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,82% 93,80% 58,09% 100,00% 100,00% 55,10% 90,07% 76,12% 56,85% 44,65%
Rörelsekapital/omsättning 67,30% 42,64% 20,53% 34,43% 22,13% 17,29% 29,78% 14,73% 9,39% 3,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,22% 51,16% 69,52% 58,17% 30,35% 52,98% 48,19% 48,94% 20,26% 19,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,00% 194,29% 300,00% 239,05% 137,99% 181,69% 150,59% 142,66% 111,27% 113,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...