Visa allt om Doppelmayr Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Nettoomsättning 144 141 169 560 79 990 79 754 164 368 137 128 81 564 69 614 73 498 51 838
Övrig omsättning 698 0 134 0 0 49 15 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 12 780 3 478 8 487 -5 397 2 784 2 314 4 607 2 693 1 491 -1 138
Resultat efter finansnetto 12 651 5 343 8 357 -4 775 2 698 574 5 191 1 699 673 -886
Årets resultat 7 428 3 446 5 037 -1 926 535 176 2 957 401 349 48
Balansräkningar (tkr)
2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 887 4 645 2 165 4 668 4 780 4 416 6 382 6 332 5 270 5 337
Omsättningstillgångar 57 169 75 274 39 715 17 473 21 341 34 657 38 936 25 609 15 803 36 707
Tillgångar 63 057 79 919 41 880 22 141 26 121 39 072 45 318 31 942 21 073 42 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 700 21 273 17 827 12 957 14 883 14 348 14 172 11 215 10 814 10 465
Obeskattade reserver 6 240 3 140 2 300 0 2 842 2 442 2 695 1 439 659 469
Avsättningar (tkr) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 583 2 783 0 875 1 623 2 354 5 224 3 042 2 835 3 011
Kortfristiga skulder 25 484 52 723 21 753 8 309 6 773 19 928 23 227 16 246 6 766 28 100
Skulder och eget kapital 63 057 79 919 41 880 22 141 26 121 39 072 45 318 31 942 21 073 42 044
Löner & utdelning (tkr)
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
Löner till styrelse & VD 1 169 1 570 1 312 1 267 1 268 - - 1 235 1 098 1 081
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 985 4 397 4 597 3 139 3 187 3 605 3 805 2 730 3 062 3 099
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 817 3 138 2 972 2 486 2 607 2 308 2 121 2 043 2 228 2 424
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 144 839 169 560 80 124 79 754 164 368 137 177 81 579 69 614 73 498 51 838
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 6 6 6 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 018 21 195 9 999 13 292 27 395 22 855 13 594 11 602 10 500 7 405
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 026 1 166 1 135 1 176 1 196 1 021 1 023 979 939 978
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 075 3 641 8 632 -5 261 2 917 2 464 4 746 2 844 1 649 -990
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,99% 111,98% 0,30% -51,48% 19,86% 68,12% 17,17% -5,28% 41,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,27% 6,80% 20,48% -21,05% 12,33% 2,30% 11,79% 5,82% 7,57% -1,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,87% 3,21% 10,72% -5,84% 1,96% 0,66% 6,55% 2,67% 2,17% -1,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,70% 14,22% 30,58% 17,22% 10,74% 12,35% 22,45% 24,29% 22,61% 25,68%
Rörelsekapital/omsättning 21,98% 13,30% 22,46% 11,49% 8,86% 10,74% 19,26% 13,45% 12,30% 16,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,23% 29,68% 46,85% 58,52% 65,46% 41,60% 35,91% 38,62% 53,62% 25,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,22% 128,55% 157,36% 150,78% 239,70% 145,91% 145,46% 127,56% 149,22% 111,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!