Visa allt om Svedjefors Kvarn Aktiebolag
Visa allt om Svedjefors Kvarn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 015 984 1 051 4 814 2 472 1 053 961 912 551 556
Övrig omsättning - 49 24 74 - 16 - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 152 63 144 1 001 311 68 -54 143 29 10
Resultat efter finansnetto 201 63 164 996 294 69 -50 195 -20 17
Årets resultat 117 48 506 443 172 50 3 109 -30 12
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 228 338 218 1 509 591 656 270 240 110 163
Omsättningstillgångar 331 256 533 1 477 893 454 427 328 250 221
Tillgångar 559 594 751 2 985 1 485 1 111 697 568 359 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 391 474 626 856 513 341 291 288 179 209
Obeskattade reserver 50 0 0 486 73 0 0 56 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 778 269 338 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 120 125 866 630 432 406 225 178 173
Skulder och eget kapital 559 594 751 2 985 1 485 1 111 697 568 359 384
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 360 340 300 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 444 463 1 414 701 480 155 75 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 166 172 404 205 158 164 144 120 -
Utdelning till aktieägare 0 200 200 200 100 0 0 0 0 0
Omsättning 1 015 1 033 1 075 4 888 2 472 1 069 961 912 551 558
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 5 2 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 508 492 526 963 1 236 527 481 456 276 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 24 363 384 530 353 379 312 234 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 183 63 178 1 373 448 99 -1 184 31 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,15% -6,37% -78,17% 94,74% 134,76% 9,57% 5,37% 65,52% -0,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,78% 10,77% 21,97% 33,67% 21,21% 6,48% -7,32% 34,15% 9,75% 4,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,70% 6,50% 15,70% 20,88% 12,74% 6,84% -5,31% 21,27% 6,35% 3,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 77,54% 98,76% 86,12% 79,17% 96,20% 98,96% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,08% 13,82% 38,82% 12,69% 10,64% 2,09% 2,19% 11,29% 13,07% 8,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,92% 79,80% 83,36% 41,38% 38,17% 30,69% 41,75% 57,97% 50,26% 54,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,91% 213,33% 426,40% 170,55% 141,75% 105,09% 105,17% 145,78% 134,27% 127,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...