Visa allt om Landskapsmästarna Larcia Aktiebolag
Visa allt om Landskapsmästarna Larcia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 062 4 593 4 597 4 650 4 495 4 371 4 169 4 107 3 927 3 762
Övrig omsättning 396 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 676 810 355 476 586 503 472 671 1 049 651
Resultat efter finansnetto 1 504 1 143 376 671 706 330 766 820 -373 892
Årets resultat 1 300 898 204 618 596 180 546 533 -241 559
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 90 131 65 1 179 1 566 1 082 1 061 869 2 367
Omsättningstillgångar 3 696 3 480 3 479 4 071 2 704 2 495 3 271 3 576 2 907 2 334
Tillgångar 3 813 3 570 3 610 4 136 3 883 4 061 4 353 4 637 3 776 4 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 955 1 555 1 657 2 453 2 335 2 240 2 559 2 213 1 830 2 372
Obeskattade reserver 659 765 685 573 652 716 716 706 558 852
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 199 1 250 1 268 1 110 896 1 106 1 078 1 717 1 388 1 478
Skulder och eget kapital 3 813 3 570 3 610 4 136 3 883 4 061 4 353 4 637 3 776 4 701
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 993 1 037 1 013 81 571 714
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 985 2 194 2 181 1 008 931 940 895 823 828
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 115 1 154 1 126 959 934 898 789 648 662
Utdelning till aktieägare 1 340 900 1 000 800 500 500 500 200 150 300
Omsättning 5 458 4 593 4 597 4 650 4 495 4 371 4 169 4 107 3 927 3 762
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 266 1 148 2 299 930 899 874 834 821 785 752
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 745 782 1 701 673 631 620 600 537 433 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 711 851 403 550 660 582 537 707 1 097 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,21% -0,09% -1,14% 3,45% 2,84% 4,85% 1,51% 4,58% 4,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,09% 32,04% 11,44% 16,30% 19,29% 13,44% 18,38% 21,78% 29,40% 20,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,21% 24,91% 8,98% 14,49% 16,66% 12,49% 19,19% 24,59% 28,27% 25,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,33% 48,55% 48,10% 63,68% 40,22% 31,78% 52,60% 45,26% 38,68% 22,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,75% 60,27% 60,70% 70,11% 72,51% 68,15% 70,91% 58,95% 59,10% 63,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 308,26% 278,40% 274,37% 366,76% 301,79% 225,59% 303,43% 208,27% 209,44% 157,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...