Visa allt om Per-Erik Börve Förvaltningsaktiebolag
Visa allt om Per-Erik Börve Förvaltningsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 874 1 135 1 511 2 320 1 686 1 119 966 968 951 1 036
Övrig omsättning - 44 190 - 954 844 131 160 290 356
Rörelseresultat (EBIT) -447 296 576 1 152 888 484 151 -93 195 381
Resultat efter finansnetto -424 5 408 624 3 154 3 014 1 157 944 696 1 233 222
Årets resultat -4 5 305 366 2 893 2 620 953 886 894 1 163 34
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 977 8 128 4 691 4 950 5 259 5 286 5 634 5 921 6 249 6 495
Omsättningstillgångar 2 602 2 538 2 569 3 640 1 354 129 243 186 200 187
Tillgångar 8 579 10 667 7 260 8 591 6 613 5 415 5 877 6 107 6 449 6 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 050 9 755 5 794 6 892 4 599 2 680 4 527 3 641 3 247 2 084
Obeskattade reserver 150 570 523 373 373 153 39 9 245 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 101 107 355 300 368 735 507 791 2 335
Kortfristiga skulder 279 242 836 970 1 341 2 214 576 1 949 2 166 2 062
Skulder och eget kapital 8 579 10 667 7 260 8 591 6 613 5 415 5 877 6 107 6 449 6 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 196 292 220 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 475 538 987 592 107 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 150 199 292 176 66 103 82 145
Utdelning till aktieägare 0 1 700 1 345 0 600 700 2 800 0 500 0
Omsättning 874 1 179 1 701 2 320 2 640 1 963 1 097 1 128 1 241 1 392
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 874 1 135 1 511 2 320 843 560 483 968 951 1 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 20 651 734 662 434 203 422 331 592
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -308 435 715 1 366 1 115 831 438 410 508 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,00% -24,88% -34,87% 37,60% 50,67% 15,84% -0,21% 1,79% -8,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,95% 50,72% 8,61% 36,70% 45,70% 21,90% 16,18% 11,58% 20,16% 5,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -48,63% 476,65% 41,36% 135,91% 179,24% 105,99% 98,45% 73,04% 136,70% 36,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 265,79% 202,29% 114,69% 115,09% 0,77% -186,33% -34,47% -182,13% -206,73% -180,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,20% 95,62% 85,43% 83,61% 73,70% 51,57% 77,52% 59,73% 53,08% 33,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 932,62% 1 048,76% 307,30% 375,26% 100,97% 5,83% 42,19% 9,54% 9,23% 9,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...