Visa allt om Johan Andreassons Åkeri AB
Visa allt om Johan Andreassons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 298 2 243 2 028 1 898 2 201 1 964 1 600 1 742 1 982 2 413
Övrig omsättning 15 15 15 16 10 10 45 510 10 111
Rörelseresultat (EBIT) 25 101 83 18 308 81 -205 378 -228 345
Resultat efter finansnetto 24 94 71 4 283 50 -232 984 -208 369
Årets resultat 207 79 55 1 44 5 -8 592 0 229
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 318 567 819 1 042 1 289 1 536 1 785 2 039 242 390
Omsättningstillgångar 1 335 1 192 1 057 947 1 012 735 585 810 773 1 175
Tillgångar 1 653 1 759 1 876 1 989 2 301 2 271 2 371 2 850 1 015 1 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 865 729 710 694 793 749 744 751 759 859
Obeskattade reserver 187 431 443 443 443 223 183 407 16 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 154 359 563 768 973 1 178 0 0
Kortfristiga skulder 601 599 570 493 502 531 471 513 241 478
Skulder och eget kapital 1 653 1 759 1 876 1 989 2 301 2 271 2 371 2 850 1 015 1 566
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 248 292 288 274 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 692 582 562 568 593 258 231 236 248 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 330 249 239 237 252 216 232 246 238 280
Utdelning till aktieägare 70 70 60 40 100 0 0 0 600 100
Omsättning 2 313 2 258 2 043 1 914 2 211 1 974 1 645 2 252 1 992 2 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 149 1 122 1 014 949 1 101 982 800 871 991 1 207
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 442 414 419 437 375 388 391 385 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 274 353 331 265 555 331 47 447 -79 496
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,45% 10,60% 6,85% -13,77% 12,07% 22,75% -8,15% -12,11% -17,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,51% 5,74% 4,48% 1,26% 13,91% 3,79% -8,52% 34,95% -20,49% 23,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,09% 4,50% 4,14% 1,32% 14,54% 4,38% -12,62% 57,18% -10,49% 15,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,94% 26,44% 24,01% 23,92% 23,17% 10,39% 7,12% 17,05% 26,84% 28,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,15% 60,56% 56,27% 51,31% 48,65% 40,22% 37,07% 36,63% 75,91% 65,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,13% 199,00% 185,44% 192,09% 201,59% 138,42% 124,20% 157,89% 320,75% 245,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...