Visa allt om IPS Interproject Service Aktiebolag
Visa allt om IPS Interproject Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 767 354 27 49 98 130 507 6 031 3 413 2 475
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 - -90 -81 -117 -234 104 248 769 775
Resultat efter finansnetto -19 - -105 -765 -116 -250 53 149 642 750
Årets resultat -19 - -105 -765 0 0 53 149 642 750
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 798 771 771 854 1 562 1 562 1 862 1 708 1 905 2 303
Omsättningstillgångar 115 122 32 34 41 80 265 466 1 714 197
Tillgångar 914 892 803 888 1 602 1 642 2 127 2 174 3 620 2 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 152 145 -319 237 237 237 184 35 -7
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 506 506 616 1 160 1 309 1 375 1 860 1 960 2 390 2 485
Kortfristiga skulder 274 235 42 46 56 30 30 30 1 195 22
Skulder och eget kapital 914 892 803 888 1 602 1 642 2 127 2 174 3 620 2 500
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 *
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 15 90 28 32 76 43 204 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 17 8 9 27 14 67 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 767 354 27 49 98 130 507 6 031 3 413 2 475
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 767 354 27 49 98 130 507 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 15 108 36 42 103 57 272 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 - -89 -79 -62 -34 106 798 1 326 775
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 116,67% 1 211,11% -44,90% -50,00% -24,62% -74,36% -91,59% 76,71% 37,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,64% - -10,59% -8,90% -7,18% -13,09% 5,08% 12,28% 21,27% 31,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,96% - -314,81% -161,22% -117,35% -165,38% 21,30% 4,43% 22,56% 31,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 85,71% 68,46% 100,00% 17,64% 58,16% 39,23%
Rörelsekapital/omsättning -20,73% -31,92% -37,04% -24,49% -15,31% 38,46% 46,35% 7,23% 15,21% 7,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,44% 17,04% 18,06% -35,92% 14,79% 14,43% 11,14% 8,46% 0,97% -0,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,97% 51,91% 76,19% 73,91% 73,21% 266,67% 883,33% 1 553,33% 143,43% 895,45%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...