Visa allt om ELICOM Aktiebolag
Visa allt om ELICOM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 43 208 51 165 46 747 56 290 49 786 62 787 75 456 54 651 81 727 62 232
Övrig omsättning 357 63 1 017 876 101 200 9 829 3 887 627
Rörelseresultat (EBIT) 2 723 2 459 1 326 5 435 581 3 916 2 373 -284 2 793 8
Resultat efter finansnetto 2 752 2 524 1 422 5 514 678 4 056 2 639 -286 2 837 83
Årets resultat 2 083 1 340 407 2 303 144 3 053 2 442 189 1 591 467
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 100 2 617 3 102 3 595 4 005 4 457 4 841 6 073 6 884 8 442
Omsättningstillgångar 19 711 23 115 26 400 29 682 24 641 27 597 36 681 31 604 34 326 30 891
Tillgångar 21 811 25 732 29 503 33 276 28 646 32 054 41 522 37 677 41 210 39 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 573 13 189 15 849 20 443 18 140 21 996 22 943 20 500 22 311 20 720
Obeskattade reserver 4 206 4 143 3 719 3 841 2 791 3 164 3 269 3 708 4 305 3 745
Avsättningar (tkr) 130 450 190 70 400 400 400 1 530 2 457 700
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395
Kortfristiga skulder 5 903 7 950 9 745 8 923 7 315 6 494 14 910 11 939 12 137 13 773
Skulder och eget kapital 21 811 25 732 29 503 33 276 28 646 32 054 41 522 37 677 41 210 39 333
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 1 117 1 040 908
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 870 11 446 11 223 8 450 9 274 8 991 8 014 7 949 7 641
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 4 550 4 043 4 056 3 297 3 368 3 062 3 661 3 377 3 613
Utdelning till aktieägare 7 510 3 700 4 000 5 000 0 4 000 4 000 0 2 000 0
Omsättning 43 565 51 228 47 764 57 166 49 887 62 987 75 465 55 480 85 614 62 859
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 36 34 33 28 29 31 31 31 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 394 1 421 1 375 1 706 1 778 2 165 2 434 1 763 2 636 2 305
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 466 465 476 431 441 383 413 428 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 290 3 024 1 887 6 024 1 149 4 479 3 048 526 4 587 1 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,55% 9,45% -16,95% 13,06% -20,71% -16,79% 38,07% -33,13% 31,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,62% 9,82% 4,82% 16,57% 2,38% 12,66% 6,36% -0,72% 7,00% 0,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,37% 4,94% 3,04% 9,80% 1,37% 6,46% 3,50% -0,50% 3,53% 0,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,29% 45,07% 40,70% 44,15% 34,49% 38,25% 31,78% 29,46% 33,46% 21,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,96% 29,64% 35,63% 36,88% 34,80% 33,61% 28,85% 35,98% 27,15% 27,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,10% 63,81% 63,55% 70,44% 70,51% 75,90% 61,06% 61,66% 61,66% 59,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,90% 204,92% 199,46% 280,25% 257,20% 292,07% 197,15% 176,79% 202,47% 112,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...