Visa allt om E:sons Hår Aktiebolag
Visa allt om E:sons Hår Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 695 1 636 1 433 1 254 1 165 887 1 174 1 329 1 170 1 263
Övrig omsättning 3 10 - 6 - 95 58 - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 189 193 208 150 154 195 163 40 20 -10
Resultat efter finansnetto 189 193 208 150 154 195 163 42 21 -11
Årets resultat 146 259 120 109 82 142 79 43 6 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 15 0 0 0 0 0 5 14 24
Omsättningstillgångar 447 642 625 511 551 553 430 381 341 330
Tillgångar 522 657 625 511 551 553 430 387 355 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 447 288 268 294 341 199 198 156 149
Obeskattade reserver 0 0 140 87 87 47 47 0 31 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 207 210 197 156 170 164 184 188 169 178
Skulder och eget kapital 522 657 625 511 551 553 430 387 355 353
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 107 83 240 225 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 692 670 568 413 360 67 287 325 242 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 293 247 207 173 162 70 156 235 195 204
Utdelning till aktieägare 159 278 100 100 135 130 0 78 0 0
Omsättning 1 698 1 646 1 433 1 260 1 165 982 1 232 1 329 1 170 1 279
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 565 545 478 418 583 444 587 443 390 421
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 332 308 262 199 269 127 288 286 231 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 189 193 208 150 154 195 168 49 30 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,61% 14,17% 14,27% 7,64% 31,34% -24,45% -11,66% 13,59% -7,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,21% 29,38% 33,28% 29,35% 27,95% 35,26% 37,91% 10,85% 6,20% -2,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,15% 11,80% 14,52% 11,96% 13,22% 21,98% 13,88% 3,16% 1,88% -0,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,37% 86,06% 88,21% 84,69% 85,06% 76,55% 79,39% 85,03% 81,11% 82,82%
Rörelsekapital/omsättning 14,16% 26,41% 29,87% 28,31% 32,70% 43,86% 20,95% 14,52% 14,70% 12,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,34% 68,04% 63,55% 64,99% 64,99% 67,93% 54,33% 51,16% 50,23% 47,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,96% 230,95% 235,03% 227,56% 228,82% 232,93% 135,87% 113,30% 115,98% 103,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...