Visa allt om Enström & Partner Aktiebolag
Visa allt om Enström & Partner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 438 659 2 919 125 186 68 165 222 965 3 124
Övrig omsättning 253 211 305 - - - 1 555 2 321 2 793 7 840
Rörelseresultat (EBIT) 139 288 1 859 -505 -423 -850 -181 -868 -1 240 -105
Resultat efter finansnetto 954 -2 483 3 077 316 -229 -1 185 -1 335 1 217 -234 7 356
Årets resultat 892 -2 618 3 016 316 -229 -1 185 -669 1 716 881 7 721
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 768 28 141 31 021 29 123 28 376 19 070 19 753 22 669 21 270 14 748
Omsättningstillgångar 239 646 1 756 282 908 6 214 6 864 6 040 7 200 9 364
Tillgångar 28 007 28 788 32 776 29 405 29 284 25 284 26 617 28 709 28 470 24 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 808 22 616 25 834 23 078 22 762 18 134 19 447 20 243 18 646 18 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 666 1 166 2 281
Avsättningar (tkr) 0 860 860 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 000 5 000 5 000 6 260 6 360 6 860 6 839 7 379 8 225 3 350
Kortfristiga skulder 199 312 1 083 67 162 291 331 421 432 326
Skulder och eget kapital 28 007 28 788 32 776 29 405 29 284 25 284 26 617 28 709 28 470 24 112
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 189 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 46 68 66 64 63 1 304 66 134
Utdelning till aktieägare 500 600 0 0 0 143 128 127 120 90
Omsättning 691 870 3 224 125 186 68 1 720 2 543 3 758 10 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 438 659 2 919 125 186 68 165 222 965 3 124
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 12 10 183 78 74 112 93 1 329 261 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 320 465 2 035 -329 -247 -674 8 -689 -1 127 -77
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,54% -77,42% 2 235,20% -32,80% 173,53% -58,79% -25,68% -76,99% -69,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,13% 1,00% 10,19% 1,07% 5,46% -1,84% 2,37% 7,09% 1,31% 33,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 264,16% 43,70% 114,39% 252,80% 860,22% -682,35% 382,42% 917,12% 38,65% 260,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,48% 82,36% 92,80% 62,90% 100,00% -735,15% -556,76% -341,04% -191,42%
Rörelsekapital/omsättning 9,13% 50,68% 23,06% 172,00% 401,08% 8 710,29% 3 959,39% 2 531,08% 701,35% 289,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,44% 78,56% 78,82% 78,48% 77,73% 71,72% 73,06% 72,22% 68,44% 82,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,10% 207,05% 162,14% 420,90% 560,49% 179,04% 457,70% 195,01% 574,54% 818,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...