Visa allt om Körsnär Ivan Pettersson Eftr. Aktiebolag
Visa allt om Körsnär Ivan Pettersson Eftr. Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 883 2 650 2 367 2 358 2 379 2 802 3 139 2 633 2 599 2 637
Övrig omsättning 504 7 1 4 1 - 115 149 62 1
Rörelseresultat (EBIT) 584 200 -6 5 -58 357 53 277 -162 160
Resultat efter finansnetto 581 197 -12 3 -60 356 49 276 -171 153
Årets resultat 429 152 6 1 0 199 35 245 -171 109
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Omsättningstillgångar 1 067 1 175 1 052 960 1 076 1 321 1 447 1 135 890 1 127
Tillgångar 1 067 1 175 1 052 960 1 076 1 321 1 447 1 137 894 1 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 927 798 645 639 638 788 714 679 434 626
Obeskattade reserver 30 0 0 23 23 85 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 110 377 406 298 415 448 733 458 460 506
Skulder och eget kapital 1 067 1 175 1 052 960 1 076 1 321 1 447 1 137 894 1 133
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 499 324 244 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 512 525 577 561 438 314 246 212 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 181 200 242 252 197 308 229 197 185
Utdelning till aktieägare 700 300 0 0 0 150 125 0 0 22
Omsättning 2 387 2 657 2 368 2 362 2 380 2 802 3 254 2 782 2 661 2 638
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 942 1 325 1 184 1 179 1 190 1 401 1 570 1 317 1 300 1 319
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 274 351 367 418 408 320 564 405 335 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 601 206 -6 5 -58 357 55 279 -160 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,94% 11,96% 0,38% -0,88% -15,10% -10,74% 19,22% 1,31% -1,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 54,73% 17,11% -0,48% 0,62% -5,20% 27,02% 3,66% 24,36% -18,01% 14,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,01% 7,58% -0,21% 0,25% -2,35% 12,74% 1,69% 10,52% -6,19% 6,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 68,83% 65,74% 69,89% 100,00% 100,00% 62,50% 68,67% 46,83% 55,67%
Rörelsekapital/omsättning 50,82% 30,11% 27,29% 28,07% 27,78% 31,16% 22,75% 25,71% 16,54% 23,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,07% 67,91% 61,31% 68,43% 60,87% 64,39% 49,34% 59,72% 48,55% 55,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 970,00% 165,78% 130,05% 113,42% 111,81% 108,48% 118,83% 99,56% 118,70% 65,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...