Visa allt om Balticum Frinab AB
Visa allt om Balticum Frinab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 137 252 138 810 137 123 148 221 205 973 190 556 123 844 148 342 219 182 188 129
Övrig omsättning 1 339 228 723 2 428 2 320 2 564 2 495 6 017 995 1 843
Rörelseresultat (EBIT) 5 897 5 314 6 505 3 035 2 166 -2 611 -5 517 1 037 8 625 14 029
Resultat efter finansnetto 3 683 2 327 2 968 -1 841 -3 627 -4 023 -6 917 24 119 17 433 14 637
Årets resultat 2 896 3 512 3 102 -6 502 -3 627 -2 692 632 25 145 15 233 9 046
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 188 65 129 69 204 42 426 58 984 64 745 67 105 50 489 43 665 39 348
Omsättningstillgångar 87 332 84 322 83 046 112 418 106 271 108 654 88 211 92 758 78 921 78 532
Tillgångar 148 520 149 451 152 250 154 844 165 255 173 399 155 316 143 246 122 586 117 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 838 54 941 52 164 50 223 58 065 62 967 65 742 65 629 39 591 42 443
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 400 8 404 9 746 10 930
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 888 18 302 19 004 19 772 24 336 27 067 28 739 24 020 11 044 13 120
Kortfristiga skulder 73 794 76 208 81 082 84 849 82 854 83 365 59 435 45 193 62 205 51 387
Skulder och eget kapital 148 520 149 451 152 250 154 844 165 255 173 399 155 316 143 246 122 586 117 880
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 451 576 360 1 038 1 024
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 860 7 374 7 058 7 995 12 838 12 699 11 681 8 076 5 768 4 565
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 994 3 039 2 673 3 252 4 959 4 463 4 619 3 530 2 906 2 857
Utdelning till aktieägare 665 0 735 1 161 1 340 1 275 1 115 1 750 0 10 000
Omsättning 138 591 139 038 137 846 150 649 208 293 193 120 126 339 154 359 220 177 189 972
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 23 23 33 40 40 36 24 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 536 6 035 5 962 4 492 5 149 4 764 3 440 6 181 10 959 10 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 457 433 349 465 464 422 533 519 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 305 8 478 10 728 11 417 11 161 5 526 -562 4 731 12 289 18 017
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,12% 1,23% -7,49% -28,04% 8,09% 53,87% -16,51% -32,32% 16,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,66% 3,62% 4,26% 2,05% 0,79% 0,65% -2,23% 18,26% 16,00% 14,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,04% 3,90% 4,72% 2,14% 0,64% 0,59% -2,80% 17,63% 8,95% 8,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,48% 16,69% 26,91% 29,87% 28,64% 27,37% 34,88% 14,71% 17,37% 19,93%
Rörelsekapital/omsättning 9,86% 5,85% 1,43% 18,60% 11,37% 13,27% 23,24% 32,06% 7,63% 14,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,94% 36,76% 34,26% 32,43% 35,14% 36,31% 42,99% 50,04% 38,02% 42,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,84% 73,12% 74,42% 111,34% 100,80% 106,42% 112,66% 129,71% 110,93% 132,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...