Visa allt om GB Grossisten i Jörlanda Aktiebolag
Visa allt om GB Grossisten i Jörlanda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 039 15 238 14 687 14 914 14 996 14 879 13 679 67 625 65 092 42 499
Övrig omsättning 336 75 153 197 253 196 - 101 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 609 4 170 4 432 3 749 3 129 3 742 3 184 5 419 4 656 1 212
Resultat efter finansnetto 4 611 4 174 4 443 3 785 3 184 3 816 3 145 5 308 4 566 1 081
Årets resultat 2 751 3 268 2 534 3 825 1 615 2 799 2 448 2 924 2 431 721
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 506 7 364 5 436 5 095 5 086 4 342 3 461 4 401 4 182 3 909
Omsättningstillgångar 4 273 7 181 6 921 6 215 5 301 5 158 4 525 5 692 5 745 2 791
Tillgångar 15 779 14 544 12 358 11 310 10 386 9 500 7 986 10 093 9 927 6 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 864 9 163 8 135 8 101 6 015 5 940 4 481 3 995 3 472 1 740
Obeskattade reserver 4 558 3 478 3 499 2 313 3 442 2 464 2 464 2 662 1 331 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 863 2 013 2 163
Kortfristiga skulder 1 357 1 903 724 896 929 1 095 1 041 1 574 3 112 2 653
Skulder och eget kapital 15 779 14 544 12 358 11 310 10 386 9 500 7 986 10 093 9 927 6 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 512 510 484 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 4 328 4 397 4 928 5 148 4 620 3 717 3 712 3 750 2 872
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 221 1 173 1 390 1 391 1 323 1 238 1 235 1 355 1 213
Utdelning till aktieägare 2 346 2 050 2 240 2 500 1 740 1 540 1 340 1 962 2 400 700
Omsättning 29 375 15 313 14 840 15 111 15 249 15 075 13 679 67 726 65 092 42 499
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 17 17 17 15 15 15 15 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 708 896 864 877 882 992 912 4 508 4 339 4 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 362 320 321 365 379 388 356 356 375 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 616 5 361 5 455 4 607 4 132 4 720 4 124 6 359 5 560 1 942
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 90,57% 3,75% -1,52% -0,55% 0,79% 8,77% -79,77% 3,89% 53,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,23% 28,70% 35,96% 33,47% 30,67% 40,16% 40,10% 53,80% 47,42% 18,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,88% 27,39% 30,26% 25,38% 21,24% 25,64% 23,41% 8,03% 7,23% 2,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,44% 80,45% 82,78% 81,00% 80,64% 78,92% 80,76% 19,51% 19,68% 18,30%
Rörelsekapital/omsättning 10,04% 34,64% 42,19% 35,66% 29,15% 27,31% 25,47% 6,09% 4,05% 0,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,04% 81,65% 87,91% 87,58% 82,34% 81,64% 78,85% 59,02% 44,63% 27,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,26% 358,85% 925,83% 649,78% 534,55% 445,11% 391,64% 323,76% 158,16% 60,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...