Visa allt om INJOS i Nyköping Aktiebolag
Visa allt om INJOS i Nyköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 133 5 226 4 609 2 528 1 466 1 461 1 447 960 975 902
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 908 1 547 -6 402 849 729 781 458 542 488
Resultat efter finansnetto 698 2 995 1 703 89 2 826 947 1 057 1 142 442 212
Årets resultat 366 2 864 1 764 154 4 116 550 916 1 065 383 212
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 027 16 362 15 690 14 996 15 866 12 195 12 373 10 716 10 582 7 624
Omsättningstillgångar 926 1 090 1 032 1 252 767 973 1 642 268 392 766
Tillgångar 17 953 17 454 16 722 16 248 16 634 13 168 14 016 10 984 10 975 8 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 070 3 004 1 914 550 5 776 3 910 4 209 3 644 2 579 2 196
Obeskattade reserver 1 079 910 910 1 068 1 068 263 42 42 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 661 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 182 11 216 12 114 12 765 8 306 7 715 7 998 6 759 6 064 5 737
Kortfristiga skulder 1 622 2 324 1 123 1 865 1 484 1 279 1 766 540 2 332 457
Skulder och eget kapital 17 953 17 454 16 722 16 248 16 634 13 168 14 016 10 984 10 975 8 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 296 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 907 920 1 144 94 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 693 712 787 200 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 500 0 150 0 0 2 000 850 0 0 0
Omsättning 5 133 5 226 4 609 2 528 1 466 1 461 1 447 960 975 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 711 1 742 1 536 2 528 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 550 783 889 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 434 2 030 465 872 1 314 1 194 1 267 797 887 827
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,78% 13,39% 82,32% 72,44% 0,34% 0,97% - -1,54% 8,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,07% 19,20% 12,67% 2,57% 19,12% 9,52% 9,32% 13,33% 6,66% 5,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,73% 64,14% 45,95% 16,50% 216,92% 85,83% 90,26% 152,50% 74,97% 54,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,56% -23,61% -1,97% -24,25% -48,91% -20,94% -8,57% -28,33% -198,97% 34,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,79% 21,28% 15,69% 8,23% 39,46% 31,17% 30,25% 33,45% 23,50% 26,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,09% 46,90% 91,90% 67,13% 51,68% 76,08% 92,98% 49,63% 16,81% 167,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...