Visa allt om Hälsinge Rör Aktiebolag
Visa allt om Hälsinge Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 22 821 19 601 20 102 18 340 20 834 19 564 21 083 17 350 15 032 18 100
Övrig omsättning 71 87 15 94 67 119 34 6 108 31
Rörelseresultat (EBIT) 892 119 155 -1 230 275 235 780 1 268 222 2 322
Resultat efter finansnetto 1 013 184 180 -979 264 283 802 1 379 327 2 549
Årets resultat 448 136 155 -58 124 134 427 764 149 1 858
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 850 2 990 2 804 3 116 3 250 3 036 3 059 2 782 2 949 2 743
Omsättningstillgångar 10 935 7 529 7 337 7 039 7 707 7 648 7 927 7 705 6 331 6 793
Tillgångar 13 785 10 519 10 141 10 155 10 957 10 684 10 986 10 487 9 280 9 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 427 5 279 5 299 6 681 7 239 7 365 7 481 7 154 6 390 6 441
Obeskattade reserver 422 0 0 0 921 875 817 604 270 161
Avsättningar (tkr) 1 717 1 693 1 537 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 238 297 547 272 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 217 3 309 3 008 2 927 2 525 2 444 2 687 2 729 2 620 2 935
Skulder och eget kapital 13 785 10 519 10 141 10 155 10 957 10 684 10 986 10 487 9 280 9 536
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 511 509 300 455 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 837 4 737 4 960 4 911 4 874 4 014 3 886 3 300 3 083 3 073
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 949 1 806 1 973 1 943 1 840 1 798 1 746 1 538 1 373 1 363
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 250 250 100 0 200
Omsättning 22 892 19 688 20 117 18 434 20 901 19 683 21 117 17 356 15 140 18 131
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 13 13 13 13 12 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 902 1 633 1 546 1 411 1 603 1 505 1 757 1 577 1 367 1 645
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 552 542 538 529 497 525 484 456 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 045 337 457 -921 543 479 1 023 1 432 335 2 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,43% -2,49% 9,61% -11,97% 6,49% -7,20% 21,52% 15,42% -16,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,36% 1,83% 1,90% -9,54% 2,91% 2,64% 7,36% 13,19% 3,53% 26,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% 0,98% 0,96% -5,28% 1,53% 1,44% 3,84% 7,97% 2,18% 14,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,18% 47,35% 47,41% 45,37% 45,66% 43,68% 44,16% 49,26% 45,34% 48,44%
Rörelsekapital/omsättning 20,67% 21,53% 21,54% 22,42% 24,87% 26,60% 24,85% 28,68% 24,69% 21,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,76% 50,19% 52,25% 65,79% 72,26% 74,97% 73,58% 72,36% 70,95% 68,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,84% 168,27% 177,19% 181,21% 237,62% 242,27% 240,57% 222,61% 180,08% 179,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...