Visa allt om Contour Air AB
Visa allt om Contour Air AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 174 12 829 18 059 18 739 22 407 26 919 22 880 23 178 29 772 27 574
Övrig omsättning 81 222 123 47 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -407 -1 127 -93 -1 352 -293 671 133 12 -293 285
Resultat efter finansnetto -258 -1 220 -184 -1 403 -289 701 126 24 -424 328
Årets resultat -258 -1 220 -184 -1 403 -168 484 126 24 -424 318
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 126 1 326 1 396 1 468 104 203 102 129 152
Omsättningstillgångar 820 558 898 1 190 3 565 4 984 8 223 5 485 5 082 2 741
Tillgångar 820 1 684 2 224 2 586 5 033 5 088 8 427 5 586 5 211 2 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 357 287 -471 932 1 300 816 690 666 1 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 721 1 327 1 937 3 057 4 101 3 667 7 611 4 897 4 545 1 712
Skulder och eget kapital 820 1 684 2 224 2 586 5 033 5 088 8 427 5 586 5 211 2 892
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 504 346 315 168 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 680 982 1 223 1 385 820 666 625 488 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 190 258 419 504 463 318 252 230 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 90
Omsättning 8 255 13 051 18 182 18 786 22 407 26 919 22 880 23 178 29 772 27 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 087 6 415 9 030 6 246 5 602 6 730 7 627 7 726 9 924 9 191
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 435 723 637 537 519 549 494 368 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -407 -1 007 -23 -1 275 -256 717 181 35 -270 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,28% -28,96% -3,63% -16,37% -16,76% 17,65% -1,29% -22,15% 7,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,34% -62,65% -3,87% -51,74% -5,11% 13,97% 1,73% 0,73% -4,45% 12,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,14% -8,22% -0,48% -7,14% -1,15% 2,64% 0,64% 0,18% -0,78% 1,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,77% 14,86% 11,99% 7,80% 9,04%
Rörelsekapital/omsättning 1,21% -5,99% -5,75% -9,96% -2,39% 4,89% 2,67% 2,54% 1,80% 3,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,07% 21,20% 12,90% -18,21% 18,52% 27,30% 9,68% 12,35% 12,78% 40,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,73% 42,05% 46,36% 38,93% 86,93% 135,91% 108,04% 112,01% 111,82% 160,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...