Visa allt om DIG i Norr Aktiebolag
Visa allt om DIG i Norr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 951 1 221 1 375 1 546 2 000 2 867 3 204 4 180 3 904 3 958
Övrig omsättning 500 99 110 182 156 - 13 70 21 62
Rörelseresultat (EBIT) -55 -19 -65 -214 -341 -27 -80 109 -114 -22
Resultat efter finansnetto -48 -21 -56 -206 -326 9 -58 165 -19 1
Årets resultat -8 6 8 84 1 97 0 110 164 95
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 210 183 218 299 1 211 1 766 2 314 2 660 2 131 2 604
Omsättningstillgångar 1 631 1 664 1 686 1 423 1 114 1 391 1 289 1 596 1 548 1 271
Tillgångar 1 841 1 846 1 904 1 721 2 325 3 157 3 603 4 256 3 678 3 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 148 1 157 1 151 1 143 1 059 1 158 1 061 1 061 951 787
Obeskattade reserver 0 40 73 143 465 815 943 1 040 995 1 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 164 315 464 734 255 567
Kortfristiga skulder 693 650 681 435 637 870 1 135 1 422 1 478 1 321
Skulder och eget kapital 1 841 1 846 1 904 1 721 2 325 3 157 3 603 4 256 3 678 3 875
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 498 542 517
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 280 330 439 513 496 773 728 572 489
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 153 140 20 205 215 258 506 608 358
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 1 451 1 320 1 485 1 728 2 156 2 867 3 217 4 250 3 925 4 020
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 951 1 221 1 375 773 1 000 1 434 1 068 1 045 976 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 814 451 484 321 389 364 357 459 457 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 18 15 114 173 523 498 746 510 613
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,11% -11,20% -11,06% -22,70% -30,24% -10,52% -23,35% 7,07% -1,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,96% -0,27% -2,36% -11,27% -12,86% 1,62% -0,28% 4,77% 0,54% 2,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,79% -0,41% -3,27% -12,55% -14,95% 1,78% -0,31% 4,86% 0,51% 2,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 39,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 98,63% 83,05% 73,09% 63,91% 23,85% 18,17% 4,81% 4,16% 1,79% -1,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,36% 64,37% 63,44% 72,90% 60,29% 55,71% 48,74% 42,94% 45,33% 42,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,35% 256,00% 247,58% 327,13% 174,88% 159,89% 113,57% 112,24% 104,74% 96,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...