Visa allt om Syntronic i Sandviken Aktiebolag
Visa allt om Syntronic i Sandviken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 114 2 595 1 762 1 745 1 752 1 577 1 838 1 720 1 720 1 520
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 174 1 301 1 135 1 046 1 099 1 385 1 653 1 520 1 505 1 373
Resultat efter finansnetto 2 758 2 231 2 176 2 870 2 519 1 433 1 719 2 771 2 675 2 980
Årets resultat 2 251 1 650 1 563 1 586 2 022 1 055 1 267 2 309 2 255 2 577
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 125 10 400 10 308 9 140 10 011 11 131 12 252 13 373 8 493 8 614
Omsättningstillgångar 15 308 12 403 12 740 12 527 9 394 6 123 5 142 2 482 6 073 4 524
Tillgångar 25 434 22 804 23 048 21 667 19 404 17 254 17 394 15 855 14 566 13 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 072 19 821 19 870 18 308 16 721 14 699 13 644 12 377 11 058 9 103
Obeskattade reserver 1 978 1 673 1 323 993 275 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 131 1 401 1 536 1 671 1 671 1 806 1 941 2 076 2 245 2 346
Kortfristiga skulder 253 -91 318 695 736 748 1 809 1 402 1 263 1 689
Skulder och eget kapital 25 434 22 804 23 048 21 667 19 404 17 254 17 394 15 855 14 566 13 138
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 700 0 0 0 0 0 990 300
Omsättning 2 114 2 595 1 762 1 745 1 752 1 577 1 838 1 720 1 720 1 520
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 449 1 301 1 333 1 167 1 220 1 506 1 774 1 641 1 626 1 444
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,54% 47,28% 0,97% -0,40% 11,10% -14,20% 6,86% 0,00% 13,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,99% 10,02% 9,71% 13,60% 13,44% 8,73% 10,29% 18,23% 19,33% 23,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 132,26% 88,05% 127,07% 168,83% 148,86% 95,56% 97,39% 168,08% 163,72% 206,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 82,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 712,16% 481,46% 704,99% 678,05% 494,18% 340,84% 181,34% 62,79% 279,65% 186,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,85% 92,64% 90,69% 87,87% 87,22% 85,19% 78,44% 78,06% 75,92% 69,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 050,59% - 4 006,29% 1 802,45% 1 276,36% 818,58% 284,25% 177,03% 480,84% 267,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...