Visa allt om Mack Arvids Elmsta Centrum AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 4 327 4 072 4 243 4 012 4 193 4 106 4 139 4 534 4 904 5 451
Övrig omsättning 0 648 254 0 58 0 0 35 116 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 052 1 252 1 953 1 708 1 954 1 818 1 724 2 020 2 343 2 477
Resultat efter finansnetto 2 638 2 775 1 666 1 424 1 570 2 349 2 976 2 993 1 946 1 869
Årets resultat 2 064 2 032 1 064 1 044 1 139 1 497 1 881 2 027 1 383 1 426
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 200 28 579 28 718 28 998 29 725 30 347 28 551 29 460 30 380 31 249
Omsättningstillgångar 7 074 5 826 4 627 4 641 4 236 5 283 4 913 2 788 5 274 4 116
Tillgångar 34 274 34 405 33 345 33 639 33 962 35 630 33 464 32 248 35 654 35 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 232 15 168 13 136 12 572 11 829 10 689 9 393 7 511 5 684 4 501
Obeskattade reserver 3 984 3 965 3 786 3 506 3 426 3 321 2 896 2 335 1 796 1 535
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 913 14 068 15 623 16 584 16 993 19 455 20 162 21 337 27 110 28 080
Kortfristiga skulder 1 145 1 204 800 977 1 714 2 164 1 014 1 065 1 063 1 250
Skulder och eget kapital 34 274 34 405 33 345 33 639 33 962 35 630 33 464 32 248 35 654 35 366
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 264 336 336 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 15 95 71 62
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 114 164 157 148
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 200 0 200 200
Omsättning 4 327 4 720 4 497 4 012 4 251 4 106 4 139 4 569 5 020 5 451
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 327 4 072 4 243 4 012 4 193 4 106 4 139 4 534 4 904 5 451
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 243 240 248 263 294 289 394 647 617 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 026 2 235 2 936 2 553 2 816 2 677 2 634 2 940 3 323 3 518
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,26% -4,03% 5,76% -4,32% 2,12% -0,80% -8,71% -7,54% -10,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,53% 8,93% 5,86% 5,08% 5,89% 7,96% 10,43% 11,30% 7,79% 8,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,55% 75,44% 46,03% 42,57% 47,75% 69,07% 84,34% 80,37% 56,61% 56,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,86% 96,45% 96,85% 95,55% 96,15%
Rörelsekapital/omsättning 137,02% 113,51% 90,20% 91,33% 60,15% 75,96% 94,20% 38,00% 85,87% 52,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,43% 53,08% 48,25% 45,50% 42,70% 37,27% 34,82% 28,94% 19,87% 15,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 617,82% 483,89% 578,38% 475,03% 247,14% 244,13% 484,52% 260,66% 493,41% 327,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!