Visa allt om Olles El Olle Jonsson Aktiebolag
Visa allt om Olles El Olle Jonsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 548 539 639 583 755 637 599 536 729 601
Övrig omsättning 17 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 252 205 208 116 187 -47 -4 98 -16 -44
Resultat efter finansnetto 263 268 227 134 196 0 4 103 -14 -44
Årets resultat 201 209 158 98 162 0 3 74 -14 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 80 137 137 137 146 146 146 146 146
Omsättningstillgångar 646 736 650 555 388 174 212 221 292 253
Tillgångar 719 815 787 692 525 - 358 367 437 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 582 681 628 469 372 210 210 207 133 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 94 159 223 154 149 149 160 305 251
Skulder och eget kapital 719 815 787 692 525 - 358 367 437 399
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04 *
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 60 65 177 200 171 225 175 135 198 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 70 72 78 66 72 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 14 12 23 25 71 112 85 92 130 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 565 539 639 583 755 637 599 536 729 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 548 539 639 583 378 319 300 268 729 301
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 74 77 200 225 156 205 170 147 399 183
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 253 206 208 116 187 -47 -4 98 -16 -44
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,67% -15,65% 9,61% -22,78% 18,52% 6,34% 11,75% -26,47% 21,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,58% 33,01% 28,97% 19,36% 37,52% - 1,68% 29,97% -1,37% -9,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,99% 49,91% 35,68% 22,98% 26,09% 0,00% 1,00% 20,52% -0,82% -6,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,04% 76,07% 82,79% 78,22% 80,79% 81,95% 79,30% 85,26% 75,03% 80,03%
Rörelsekapital/omsättning 100,18% 119,11% 76,84% 56,95% 30,99% 3,92% 10,52% 11,38% -1,78% 0,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,95% 83,56% 79,80% 67,77% 70,86% - 58,66% 56,40% 30,43% 36,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 611,34% 703,19% 379,25% 221,52% 205,84% 48,32% 112,75% 100,00% 75,08% 70,12%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...