Visa allt om Grafo Mekano Aktiebolag
Visa allt om Grafo Mekano Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 202 2 821 3 298 3 179 3 561 3 361 3 708 3 583 3 747 3 945
Övrig omsättning 22 59 26 3 - - 1 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 89 -114 -46 -23 -109 -93 -167 -322 -363 -176
Resultat efter finansnetto 88 -116 -47 -36 -118 -134 -130 -342 -502 -116
Årets resultat 88 -116 -47 -36 -118 -134 -130 -342 -388 -27
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 13 24 48 69 118 139
Omsättningstillgångar 568 458 798 813 834 1 062 975 1 045 1 506 2 001
Tillgångar 568 458 798 819 847 1 086 1 023 1 114 1 624 2 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 62 179 226 262 381 515 645 987 1 374
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 418 396 620 593 585 706 509 469 637 651
Skulder och eget kapital 568 458 798 819 847 1 086 1 023 1 114 1 624 2 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 690 - - 0 - 798 864 791 780 736
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 313 1 022 1 221 1 202 1 120 333 559 579 589 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 454 467 523 513 517 543 581 584 574 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 224 2 880 3 324 3 182 3 561 3 361 3 709 3 587 3 747 3 945
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 067 940 825 795 890 1 120 927 896 937 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 505 442 437 416 568 511 493 493 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 89 -114 -41 -16 -97 -69 -119 -273 -311 -128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,51% -14,46% 3,74% -10,73% 5,95% -9,36% 3,49% -4,38% -5,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,67% -24,67% -5,64% -2,81% -12,16% -7,83% -12,71% -27,29% -20,57% -5,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,78% -4,01% -1,36% -0,72% -2,89% -2,53% -3,51% -8,48% -8,91% -2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,74% 75,08% 75,32% 75,28% 72,20% 70,40% 74,68% 72,03% 69,55% 71,99%
Rörelsekapital/omsättning 4,68% 2,20% 5,40% 6,92% 6,99% 10,59% 12,57% 16,08% 23,19% 34,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,41% 13,54% 22,43% 27,59% 30,93% 35,08% 50,34% 57,90% 60,78% 68,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,89% 115,66% 128,71% 137,10% 142,56% 150,42% 191,55% 222,81% 236,42% 295,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...