Visa allt om Michael Holm Dental AB
Visa allt om Michael Holm Dental AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 171 136 9 162 13 988 14 904 15 385 16 628 15 647 10 802 9 585
Övrig omsättning 512 501 98 - 25 22 43 9 2 69
Rörelseresultat (EBIT) 502 -210 -502 131 313 -1 208 1 559 1 309 923 358
Resultat efter finansnetto 502 -209 -503 124 305 -1 203 1 564 1 316 940 388
Årets resultat 502 -209 -503 54 284 -434 1 049 1 108 734 457
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 129 358 674 1 066 975 298 377
Omsättningstillgångar 956 958 1 478 2 944 2 913 3 207 4 270 3 934 3 793 2 961
Tillgångar 956 958 1 478 3 073 3 270 3 881 5 335 4 909 4 091 3 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 836 835 1 044 1 546 1 492 1 209 2 443 2 466 1 746 1 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 768 649 886 985
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Kortfristiga skulder 119 124 434 1 527 1 778 2 672 2 124 1 794 1 398 1 247
Skulder och eget kapital 956 958 1 478 3 073 3 270 3 881 5 335 4 909 4 091 3 338
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 600 600 485 360
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 3 450 4 981 5 541 5 790 5 238 4 743 2 936 2 747
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 2 1 298 1 994 2 130 2 143 2 088 1 935 1 371 1 305
Utdelning till aktieägare 500 500 0 0 0 0 800 1 000 300 0
Omsättning 683 637 9 260 13 988 14 929 15 407 16 671 15 656 10 804 9 654
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 18 20 18 18 20 19 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 509 699 828 855 831 824 831 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 266 361 446 467 416 401 382 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 502 -210 -440 384 578 -917 1 858 1 615 1 135 676
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,74% -98,52% -34,50% -6,15% -3,13% -7,48% 6,27% 44,85% 12,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,51% -21,82% -33,96% 4,26% 9,60% -30,95% 29,33% 27,13% 23,05% 11,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 293,57% -153,68% -5,48% 0,94% 2,11% -7,81% 9,41% 8,51% 8,73% 4,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 93,38% 76,80% 76,33% 76,94% 73,84% 76,57% 73,93% 73,44% 71,57%
Rörelsekapital/omsättning 489,47% 613,24% 11,39% 10,13% 7,62% 3,48% 12,91% 13,68% 22,17% 17,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,45% 87,16% 70,64% 50,31% 45,63% 31,15% 56,40% 59,98% 58,27% 54,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 803,36% 772,58% 340,55% 154,29% 131,33% 92,70% 157,02% 176,31% 222,03% 189,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...