Visa allt om Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB
Visa allt om Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 195 34 758 35 274 31 396 31 666 29 460 28 388 27 459 26 850 24 218
Övrig omsättning 436 642 417 539 149 148 194 237 90 100
Rörelseresultat (EBIT) 6 605 6 899 7 524 5 809 5 526 4 456 4 468 4 041 1 668 -1 825
Resultat efter finansnetto 6 225 6 422 7 154 5 304 4 686 3 464 3 563 3 022 164 -2 496
Årets resultat 2 584 3 088 3 580 2 863 2 303 1 643 1 717 1 179 162 -308
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 173 19 519 16 874 17 154 12 596 13 118 13 658 14 380 15 212 16 269
Omsättningstillgångar 18 843 18 554 19 717 16 535 18 881 15 237 13 355 10 799 11 732 10 958
Tillgångar 38 016 38 074 36 591 33 690 31 477 28 355 27 014 25 179 26 944 27 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 417 11 834 12 746 11 166 8 303 5 999 6 356 5 489 4 310 4 148
Obeskattade reserver 8 428 8 297 7 765 6 388 5 314 3 821 2 625 1 408 0 0
Avsättningar (tkr) 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 723 12 874 10 666 11 375 12 420 13 976 13 123 13 727 17 229 17 035
Kortfristiga skulder 5 198 5 069 5 415 4 761 5 440 4 559 4 909 4 554 5 405 6 044
Skulder och eget kapital 38 016 38 074 36 591 33 690 31 477 28 355 27 014 25 179 26 944 27 227
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 447 436 552 274
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 134 6 251 6 802 5 943 5 937 4 813 4 153 4 195 5 077
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 2 203 2 294 2 549 2 367 2 267 2 011 1 847 1 732 2 058
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 631 35 400 35 691 31 935 31 815 29 608 28 582 27 696 26 940 24 318
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 19 21 21 20 19 19 16 15 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 443 1 829 1 680 1 495 1 583 1 551 1 494 1 716 1 790 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 385 351 392 371 384 334 372 427 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 316 7 588 8 200 6 466 6 211 5 156 5 213 4 873 2 630 -1 312
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,62% -1,46% 12,35% -0,85% 7,49% 3,78% 3,38% 2,27% 10,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,92% 18,66% 21,27% 17,72% 17,70% 15,85% 16,60% 16,08% 6,27% -6,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,92% 20,44% 22,07% 19,01% 17,59% 15,26% 15,79% 14,74% 6,29% -7,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,19% 62,52% 62,98% 63,43% 59,63% 60,39% 60,94% 58,64% 55,60% 51,03%
Rörelsekapital/omsättning 39,90% 38,80% 40,55% 37,50% 42,45% 36,25% 29,75% 22,74% 23,56% 20,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,32% 48,08% 51,39% 47,93% 38,82% 31,09% 30,69% 25,92% 16,00% 15,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,68% 130,16% 161,72% 135,45% 174,50% 143,56% 103,34% 57,64% 53,15% 56,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...