Visa allt om Aldelco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 56 68 53 74 153 154 3 943 3 781 7 143 4 979
Övrig omsättning 0 311 0 0 0 356 317 16 0 7
Rörelseresultat (EBIT) -64 -49 -74 -91 -147 321 329 469 -754 -883
Resultat efter finansnetto -4 192 443 392 -147 319 686 482 -754 -881
Årets resultat -4 192 443 392 -147 319 686 482 -754 -930
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 337 622 596 122 131 139 186 203 222
Omsättningstillgångar 621 546 587 637 756 1 478 1 164 2 723 2 140 2 316
Tillgångar 769 883 1 208 1 233 878 1 609 1 303 2 909 2 343 2 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 652 855 663 1 220 829 1 589 1 270 584 102 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 970 676 949
Kortfristiga skulder 117 28 545 13 50 20 33 1 355 1 565 1 485
Skulder och eget kapital 769 883 1 208 1 233 878 1 609 1 303 2 909 2 343 2 538
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 9 339 - 0 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 33 25 640 1 927 2 277 1 809
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 15 11 357 641 874 636
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 379 53 74 153 510 4 260 3 797 7 143 4 986
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 1 1 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 56 34 53 74 153 154 563 540 893 622
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 38 177 62 31 48 13 182 338 384 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -55 -40 -65 -82 -138 330 338 507 -709 -834
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,65% 28,30% -28,38% -51,63% -0,65% -96,09% 4,28% -47,07% 43,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,52% 21,74% 36,67% 31,71% -16,74% 19,95% 52,95% 16,81% -32,05% -34,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,14% 282,35% 835,85% 528,38% -96,08% 208,44% 17,50% 12,93% -10,51% -17,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,57% 58,82% 86,79% 81,08% 59,48% 77,92% 71,77% 70,91% 67,24% 68,33%
Rörelsekapital/omsättning 900,00% 761,76% 79,25% 843,24% 461,44% 946,75% 28,68% 36,18% 8,05% 16,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,79% 96,83% 54,88% 98,95% 94,42% 98,76% 97,47% 20,08% 4,35% 4,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 530,77% 1 950,00% 107,71% 4 900,00% 1 512,00% 7 390,00% 3 527,27% 73,95% 100,70% 110,57%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...