Visa allt om DAW Nordic AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 398 924 376 182 361 813 343 899 328 597 302 750 284 309 276 398 277 787 259 102
Övrig omsättning 938 1 307 728 806 467 538 1 386 144 32 882
Rörelseresultat (EBIT) 22 034 15 766 6 193 7 539 12 027 16 544 18 063 18 168 12 657 9 028
Resultat efter finansnetto 24 281 16 792 7 702 8 282 12 651 17 227 18 810 19 130 13 793 9 196
Årets resultat 18 533 12 511 5 324 5 729 9 248 13 295 14 484 14 759 9 765 13 960
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 991 31 458 24 210 28 428 28 779 24 830 24 455 21 221 16 318 18 321
Omsättningstillgångar 177 875 148 259 142 489 135 916 125 199 114 034 103 266 102 848 93 367 96 241
Tillgångar 215 866 179 717 166 699 164 344 153 978 138 864 127 721 124 069 109 685 114 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 036 117 503 104 992 99 668 93 939 84 691 71 396 71 963 57 204 47 439
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 449 2 065 1 141 1 480 1 786 2 418 5 175 139 147 158
Långfristiga skulder 1 239 947 2 021 2 212 2 309 2 572 2 056 0 4 620 20 358
Kortfristiga skulder 74 142 59 202 58 545 60 984 55 944 49 183 49 094 51 967 47 714 46 607
Skulder och eget kapital 215 866 179 717 166 699 164 344 153 978 138 864 127 721 124 069 109 685 114 562
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 246 2 796 2 745 2 694 2 669 - 2 440 2 333 2 286 1 953
Varav tantiem till styrelse & VD - 550 550 550 550 - 500 450 450 380
Löner till övriga anställda 64 635 61 707 61 013 59 222 57 561 57 882 51 044 47 912 44 830 39 556
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 894 30 888 29 538 27 795 27 280 25 615 21 104 20 484 18 967 16 802
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 399 862 377 489 362 541 344 705 329 064 303 288 285 695 276 542 277 819 259 984
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 149 147 144 142 141 137 134 124 125 115
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 677 2 559 2 513 2 422 2 330 2 210 2 122 2 229 2 222 2 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 658 656 638 628 609 557 575 535 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 152 23 011 13 695 15 029 19 416 23 613 24 165 23 687 18 229 14 994
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,05% 3,97% 5,21% 4,66% 8,54% 6,49% 2,86% -0,50% 7,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,43% 9,38% 4,66% 5,06% 8,25% 12,50% 14,95% 15,60% 13,48% 8,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,19% 4,48% 2,15% 2,42% 3,87% 5,73% 6,72% 7,00% 5,32% 3,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,42% 53,15% 52,66% 54,51% 56,80% 59,64% 58,09% 57,91% 54,11% 52,02%
Rörelsekapital/omsättning 26,00% 23,67% 23,20% 21,79% 21,08% 21,42% 19,05% 18,41% 16,43% 19,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,02% 65,38% 62,98% 60,65% 61,01% 60,99% 55,90% 58,00% 52,15% 41,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,40% 160,11% 158,43% 148,80% 150,87% 160,67% 148,95% 141,10% 132,51% 130,61%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 398 924 376 182 361 813 343 899 328 597 302 750 284 309 276 398 277 787 259 102
Övrig omsättning 938 1 307 728 806 467 538 1 386 144 32 882
Rörelseresultat (EBIT) 22 014 15 761 6 189 7 544 11 998 16 491 17 857 18 168 12 657 9 028
Resultat efter finansnetto 24 281 16 796 7 719 8 312 12 652 17 230 18 866 19 130 13 793 9 196
Årets resultat 18 533 12 514 5 338 5 752 9 249 13 297 14 528 14 759 9 765 13 960
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 810 31 338 24 638 28 594 28 784 24 519 24 761 23 925 19 017 21 023
Omsättningstillgångar 177 862 148 259 142 470 135 900 125 189 114 024 103 265 102 835 93 359 96 231
Tillgångar 215 672 179 597 167 108 164 494 153 973 138 543 128 026 126 760 112 376 117 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 795 120 262 107 748 102 410 96 658 87 409 74 112 74 584 59 825 50 060
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 929 1 554 726 1 020 1 300 1 875 4 750 139 147 158
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 4 620 20 358
Kortfristiga skulder 72 948 57 781 58 634 61 064 56 015 49 259 49 164 52 037 47 784 46 678
Skulder och eget kapital 215 672 179 597 167 108 164 494 153 973 138 543 128 026 126 760 112 376 117 254
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 246 2 796 - 2 694 2 669 - 2 440 2 333 2 286 1 953
Varav tantiem till styrelse & VD - 550 - - - - 500 450 450 380
Löner till övriga anställda 67 881 61 707 63 758 59 222 57 561 57 882 51 044 47 912 44 830 39 556
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 894 30 888 29 538 27 795 27 280 25 615 21 104 20 484 18 967 16 802
Utdelning till aktieägare 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 399 862 377 489 362 541 344 705 329 064 303 288 285 695 276 542 277 819 259 984
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 149 147 144 142 141 137 134 124 125 115
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 677 2 559 2 513 2 422 2 330 2 210 2 122 2 229 2 222 2 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 658 656 638 628 609 557 575 535 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 593 21 585 12 228 13 484 17 813 22 042 23 101 23 666 18 208 14 973
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,05% 3,97% 5,21% 4,66% 8,54% 6,49% 2,86% -0,50% 7,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,43% 9,38% 4,64% 5,06% 8,24% 12,49% 14,75% 15,27% 13,16% 8,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,18% 4,48% 2,14% 2,42% 3,86% 5,71% 6,64% 7,00% 5,32% 3,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,42% 53,15% 52,66% 54,51% 56,80% 59,64% 58,09% 57,91% 54,11% 52,02%
Rörelsekapital/omsättning 26,30% 24,05% 23,17% 21,76% 21,05% 21,39% 19,03% 18,38% 16,41% 19,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,35% 66,96% 64,48% 62,26% 62,78% 63,09% 57,89% 58,84% 53,24% 42,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,22% 164,04% 158,16% 148,58% 150,66% 160,40% 148,74% 140,89% 132,30% 130,39%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...