Visa allt om Gödestad Bygg i Kungsbacka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 3 455 6 539 5 044 6 074 4 497 5 702 4 749 4 957 4 578 4 463
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 112 311 260 421 125 725 207 534 317 186
Resultat efter finansnetto 110 310 259 420 123 722 205 533 316 180
Årets resultat 279 180 148 246 146 413 238 290 230 159
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 21 41 61 82 0 17 35
Omsättningstillgångar 1 086 1 803 1 984 1 391 1 182 1 504 1 068 1 325 991 865
Tillgångar 1 086 1 803 1 984 1 412 1 224 1 565 1 150 1 326 1 008 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 568 459 449 601 514 728 515 526 465 384
Obeskattade reserver 143 393 315 250 150 216 30 136 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
Kortfristiga skulder 375 951 1 220 561 560 622 587 663 544 515
Skulder och eget kapital 1 086 1 803 1 984 1 412 1 224 1 565 1 150 1 326 1 008 900
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 720 675 612 663 600 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 317 303 284 300 280 268
Utdelning till aktieägare 180 170 170 300 20 360 200 250 228 150
Omsättning 3 455 6 539 5 044 6 074 4 497 5 702 4 769 4 957 4 578 4 463
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 728 3 270 2 522 3 037 2 249 2 851 2 375 2 479 2 289 2 232
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 523 546 537 526 529 514 453 486 447 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 112 311 280 441 145 745 227 551 334 203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,16% 29,64% -16,96% 35,07% -21,13% 20,07% -4,20% 8,28% 2,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,31% 17,25% 13,10% 29,82% 10,21% 46,33% 18,00% 40,27% 31,45% 20,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,24% 4,76% 5,15% 6,93% 2,78% 12,71% 4,36% 10,77% 6,92% 4,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,83% 24,88% 30,99% 28,91% 31,91% 36,09% 28,53% 35,63% 31,04% 62,92%
Rörelsekapital/omsättning 20,58% 13,03% 15,15% 13,66% 13,83% 15,47% 10,13% 13,35% 9,76% 7,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,57% 42,46% 35,02% 56,37% 51,55% 57,28% 46,82% 47,23% 46,13% 42,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 289,60% 189,59% 162,62% 247,95% 211,07% 241,80% 180,92% 193,97% 182,17% 167,96%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...