Visa allt om Torghörnan i Hallstahammar Aktiebolag
Visa allt om Torghörnan i Hallstahammar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 480 4 566 4 429 4 775 4 256 4 376 4 101 4 293 3 960 3 601
Övrig omsättning 2 86 - - - - 1 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 175 71 -143 -14 273 144 284 261 160 13
Resultat efter finansnetto 175 91 -163 -15 238 160 267 263 151 8
Årets resultat 147 91 -178 -68 166 121 192 187 123 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 41 769 508 456 337 112 136 142 35
Omsättningstillgångar 2 431 2 166 827 1 220 1 157 1 287 1 421 1 017 1 098 911
Tillgångar 2 447 2 207 1 596 1 727 1 613 1 624 1 533 1 153 1 240 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 357 1 210 1 119 1 188 1 256 1 089 969 777 590 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 156 146 66 95 80 80 80 89 33 0
Kortfristiga skulder 934 852 411 445 277 454 484 288 617 479
Skulder och eget kapital 2 447 2 207 1 596 1 727 1 613 1 624 1 533 1 153 1 240 946
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 293 270 287 270 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 507 699 545 685 487 328 77 220 175 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 74 225 174 138 186 213 151 180 159 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 482 4 652 4 429 4 775 4 256 4 376 4 102 4 293 3 962 3 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 240 1 522 1 476 1 592 2 128 2 188 1 367 2 147 1 980 1 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 305 316 242 316 346 417 175 357 317 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 200 94 -135 -6 294 161 296 273 175 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,88% 3,09% -7,25% 12,19% -2,74% 6,71% -4,47% 8,41% 9,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,15% 4,26% -8,96% -0,81% 16,99% 9,91% 18,66% 22,81% 12,90% 1,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,91% 2,06% -3,23% -0,29% 6,44% 3,68% 6,97% 6,13% 4,04% 0,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,98% 27,70% 21,02% 25,72% 29,89% 30,55% 26,75% 31,73% 27,73% 28,19%
Rörelsekapital/omsättning 33,42% 28,78% 9,39% 16,23% 20,68% 19,04% 22,85% 16,98% 12,15% 12,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,46% 54,83% 70,11% 68,79% 77,87% 67,06% 63,21% 67,39% 47,58% 49,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,95% 204,46% 138,93% 201,80% 267,87% 238,99% 251,86% 279,51% 100,97% 108,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...