Visa allt om Kvarnbäckens Betongfabrik AB
Visa allt om Kvarnbäckens Betongfabrik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 37 248 34 707 30 215 27 806 31 395 27 256 22 306 22 206 23 196 14 906
Övrig omsättning 1 209 657 285 288 320 580 354 348 311 -324
Rörelseresultat (EBIT) 2 715 2 678 1 409 1 365 2 230 510 616 466 1 249 452
Resultat efter finansnetto 2 284 2 083 787 746 1 588 77 269 -181 714 3
Årets resultat 219 1 623 378 292 445 55 51 50 463 3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 522 23 783 21 095 22 681 21 958 21 702 20 712 17 115 13 606 13 802
Omsättningstillgångar 9 897 6 561 6 873 8 997 7 964 7 671 10 188 7 822 6 051 4 732
Tillgångar 42 419 30 344 27 967 31 678 29 922 29 372 30 900 24 938 19 656 18 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 977 2 738 1 115 737 845 401 366 315 585 122
Obeskattade reserver 3 850 1 850 1 850 1 550 1 200 210 210 0 251 0
Avsättningar (tkr) 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 744 19 130 18 859 20 820 20 651 22 124 22 144 18 381 14 883 13 842
Kortfristiga skulder 7 869 6 626 6 143 8 571 7 225 6 638 8 180 6 242 3 937 4 569
Skulder och eget kapital 42 419 30 344 27 967 31 678 29 922 29 372 30 900 24 938 19 656 18 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 642 492 492 328 214
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 370 1 302 1 238 1 126 1 051 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 410 345 325 306 290 202 155 157 100 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0 20 0 0 0
Omsättning 38 457 35 364 30 500 28 094 31 715 27 836 22 660 22 554 23 507 14 582
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 416 11 569 10 072 9 269 10 465 13 628 11 153 11 103 11 598 7 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 566 536 500 464 456 339 344 218 138
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 411 4 979 3 233 3 129 3 770 1 906 1 930 1 365 2 261 1 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,32% 14,87% 8,66% -11,43% 15,19% 22,19% 0,45% -4,27% 55,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,69% 8,86% 5,07% 4,33% 7,51% 1,80% 2,04% 1,93% 6,36% 2,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,62% 7,74% 4,69% 4,93% 7,16% 1,94% 2,82% 2,17% 5,39% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,29% 43,53% 42,93% 43,02% 40,11% 41,63% 41,20% 41,69% 40,07% 47,99%
Rörelsekapital/omsättning 5,44% -0,19% 2,42% 1,53% 2,35% 3,79% 9,00% 7,12% 9,11% 1,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,60% 13,78% 9,15% 5,93% 5,78% 1,89% 1,69% 1,26% 3,90% 0,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,05% 74,74% 80,29% 76,58% 74,17% 73,49% 97,31% 92,25% 111,20% 68,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...