Visa allt om R S Maskiner Aktiebolag
Visa allt om R S Maskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 553 11 254 7 870 6 389 6 688 5 362 6 777 12 206 11 540 7 936
Övrig omsättning 9 194 36 - 42 266 - 1 030 - 168
Rörelseresultat (EBIT) 4 093 1 970 635 959 1 210 -10 -248 1 213 648 778
Resultat efter finansnetto 3 830 1 625 236 576 1 094 -79 -120 1 020 692 1 051
Årets resultat 2 235 881 40 269 666 37 247 530 491 704
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 684 21 204 20 941 21 871 19 723 11 389 6 189 5 595 3 835 3 315
Omsättningstillgångar 3 939 3 790 2 133 881 1 091 2 694 3 119 4 881 6 459 4 676
Tillgångar 26 624 24 994 23 074 22 753 20 814 14 083 9 308 10 477 10 294 7 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 686 6 651 6 469 7 129 7 560 6 895 6 978 6 830 6 440 5 949
Obeskattade reserver 2 069 1 106 612 851 842 650 780 780 580 580
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 573 12 671 12 080 10 500 6 610 4 254 674 997 570 83
Kortfristiga skulder 5 297 4 567 3 912 4 272 5 802 2 284 877 1 869 2 704 1 379
Skulder och eget kapital 26 624 24 994 23 074 22 753 20 814 14 083 9 308 10 477 10 294 7 991
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 355 360 317 300 360 0 0 0 25 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 483 1 566 1 508 1 580 1 520 1 185 1 296 1 195 1 021 718
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 624 627 630 663 661 452 504 489 415 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 700 0 0 100 140 0
Omsättning 18 562 11 448 7 906 6 389 6 730 5 628 6 777 13 236 11 540 8 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 5 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 711 2 251 1 312 1 065 1 338 1 341 1 694 3 052 2 885 2 645
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 455 425 276 512 413 453 423 366 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 142 2 924 1 594 1 842 1 642 362 54 1 448 804 850
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 64,86% 43,00% 23,18% -4,47% 24,73% -20,88% -44,48% 5,77% 45,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,38% 7,89% 2,77% 4,23% 6,31% 0,00% -0,89% 12,48% 7,02% 17,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,07% 17,51% 8,11% 15,07% 19,65% 0,00% -1,22% 10,72% 6,27% 17,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,29% 57,55% 77,62% 76,22% 74,27% 51,51% 41,63% 27,48% 27,35% 32,25%
Rörelsekapital/omsättning -7,32% -6,90% -22,60% -53,08% -70,44% 7,65% 33,08% 24,68% 32,54% 41,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,93% 30,06% 30,10% 34,09% 39,30% 52,36% 81,14% 70,55% 66,62% 79,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,36% 76,42% 53,37% 18,28% 18,80% 117,95% 355,64% 261,16% 229,84% 321,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...