Visa allt om RINGSTEN MÅLERI&PLATTSÄTTNING AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 8 216 9 543 8 607 7 039 8 774 8 950 6 696 5 908 6 261 7 776
Övrig omsättning 46 18 71 201 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 703 524 602 398 342 795 396 13 84 296
Resultat efter finansnetto 703 523 608 398 339 805 402 21 70 299
Årets resultat 469 398 467 383 256 465 233 13 43 220
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 178 236 257 268 33 44 0 0 0 7
Omsättningstillgångar 2 741 2 464 2 407 2 197 2 211 2 315 1 714 1 557 1 440 1 406
Tillgångar 2 919 2 700 2 664 2 465 2 244 2 359 1 714 1 557 1 440 1 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 697 1 529 1 530 1 363 1 180 1 173 858 626 613 671
Obeskattade reserver 300 200 200 200 300 300 100 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 921 972 934 902 763 886 755 932 827 742
Skulder och eget kapital 2 919 2 700 2 664 2 465 2 244 2 359 1 714 1 557 1 440 1 412
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 801
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 674 2 355 1 935 2 130 2 294 1 469
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 072 911 727 713 799 697
Utdelning till aktieägare 0 300 400 300 200 250 150 0 0 100
Omsättning 8 262 9 561 8 678 7 240 8 774 8 950 6 696 5 908 6 261 7 776
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 7 7 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 369 1 591 1 435 1 408 1 253 1 279 1 116 985 894 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 672 582 566 542 471 444 474 442 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 722 545 618 410 353 806 396 13 91 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,91% 10,87% 22,28% -19,77% -1,97% 33,66% 13,34% -5,64% -19,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,08% 19,41% 22,82% 16,15% 15,24% 34,25% 23,45% 1,54% 6,04% 21,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,56% 5,49% 7,06% 5,65% 3,90% 9,03% 6,00% 0,41% 1,39% 3,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,18% 64,14% 63,22% 62,74% 62,29% 60,38% 60,45% 63,15% 66,48% 59,45%
Rörelsekapital/omsättning 22,15% 15,63% 17,11% 18,40% 16,50% 15,97% 14,32% 10,58% 9,79% 8,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,15% 62,41% 63,29% 61,62% 63,01% 59,64% 54,61% 40,21% 42,57% 47,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,61% 253,50% 257,71% 243,57% 289,78% 261,29% 227,02% 167,06% 174,12% 189,49%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...