Visa allt om Storviks Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om Storviks Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 354 8 226 7 128 7 586 6 300 6 732 9 071 5 699 5 358 8 522
Övrig omsättning - - - - - 6 72 87 243 65
Rörelseresultat (EBIT) 454 849 1 192 885 292 404 430 416 256 451
Resultat efter finansnetto 523 885 1 241 938 341 442 483 456 391 465
Årets resultat 2 202 411 634 182 241 208 237 252 250
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 645 344 358 406 459 214 196 132 40 96
Omsättningstillgångar 3 821 4 412 3 780 3 348 2 824 2 688 2 926 2 636 2 608 2 312
Tillgångar 4 466 4 755 4 138 3 754 3 282 2 902 3 122 2 768 2 647 2 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 226 2 224 2 022 1 711 1 408 1 377 1 536 1 478 1 241 1 289
Obeskattade reserver 771 885 914 809 690 603 496 311 192 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 98 0 0 0 26 62 139 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 371 1 647 1 201 1 234 1 158 859 951 979 1 214 1 002
Skulder och eget kapital 4 466 4 755 4 138 3 754 3 282 2 902 3 122 2 768 2 647 2 408
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 1 072 644 616 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 200 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 420 1 368 1 431 1 514 1 234 540 518 301 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 839 805 824 866 909 1 302 643 542 503
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 330 152 400 150 0 300
Omsättning 7 354 8 226 7 128 7 586 6 300 6 738 9 143 5 786 5 601 8 587
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 471 1 645 1 426 1 517 1 260 1 346 1 814 1 140 1 340 2 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 458 444 461 484 438 594 371 375 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 541 886 1 240 960 368 481 516 443 267 496
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,60% 15,40% -6,04% 20,41% -6,42% -25,79% 59,17% 6,36% -37,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,91% 18,61% 29,99% 25,01% 10,51% 15,40% 15,57% 16,69% 14,96% 19,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,23% 10,76% 17,41% 12,38% 5,48% 6,64% 5,36% 8,11% 7,39% 5,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,58% 48,54% 58,42% 51,40% 56,81% 49,58% 49,99% 51,55% 41,75% 27,01%
Rörelsekapital/omsättning 33,32% 33,61% 36,18% 27,87% 26,44% 27,17% 21,77% 29,08% 26,02% 15,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,31% 61,29% 66,09% 62,39% 58,40% 62,76% 60,91% 61,49% 52,11% 57,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,25% 219,98% 263,95% 216,94% 182,82% 235,62% 245,95% 206,95% 167,96% 171,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...