Visa allt om Låångs Industrier AB
Visa allt om Låångs Industrier AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 22 543 21 148 23 288 28 442 27 107 24 952 37 617 36 080 22 304 21 530
Övrig omsättning - - 43 55 - 233 260 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -934 -1 778 -1 094 802 463 -2 294 215 56 1 731 699
Resultat efter finansnetto -1 021 -1 827 -1 193 750 427 -2 311 237 95 1 751 731
Årets resultat -1 021 -1 827 -675 479 300 -700 79 157 1 039 475
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 915 1 135 1 372 1 664 1 535 1 719 990 992 905 1 150
Omsättningstillgångar 5 637 8 602 7 773 11 410 9 884 9 925 13 081 10 989 11 587 9 661
Tillgångar 6 551 9 737 9 145 13 074 11 418 11 644 14 071 11 981 12 492 10 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 481 3 502 5 329 6 004 5 525 5 225 5 925 5 846 5 690 4 773
Obeskattade reserver 0 0 0 428 203 75 1 686 1 574 1 715 1 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 143 719 100 180 260 340 0 0 965 1 043
Kortfristiga skulder 3 927 5 516 3 717 6 462 5 431 6 005 6 460 4 560 4 122 3 575
Skulder och eget kapital 6 551 9 737 9 145 13 074 11 418 11 644 14 071 11 981 12 492 10 810
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 300 200 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 938 5 858 5 968 6 143 6 096 6 763 7 883 8 807 4 877 4 754
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 987 2 129 2 000 2 134 2 130 2 982 2 918 3 514 1 758 1 905
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 123
Omsättning 22 543 21 148 23 331 28 497 27 107 25 185 37 877 36 080 22 304 21 530
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 19 21 22 22 23 27 26 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 113 1 109 1 293 1 232 1 085 1 393 1 388 970 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 425 386 382 379 415 406 483 297 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -577 -1 421 -699 1 146 763 -2 017 403 334 1 989 1 074
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,60% -9,19% -18,12% 4,92% 8,64% -33,67% 4,26% 61,76% 3,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,06% -17,91% -11,80% 6,55% 4,29% -19,44% 1,83% 0,81% 14,02% 6,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,09% -8,25% -4,63% 3,01% 1,81% -9,07% 0,69% 0,27% 7,85% 3,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,82% 50,23% 49,01% 52,09% 49,80% 50,24% 38,70% 50,96% 51,25% 49,23%
Rörelsekapital/omsättning 7,59% 14,59% 17,42% 17,40% 16,43% 15,71% 17,60% 17,82% 33,47% 28,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,87% 35,97% 58,27% 48,34% 49,70% 45,35% 50,73% 58,25% 55,43% 53,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,11% 73,37% 90,23% 105,59% 104,07% 82,46% 107,37% 121,43% 190,34% 190,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...