Visa allt om Alos Aktiebolag
Visa allt om Alos Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 58 250 53 041 55 010 59 141 62 069 69 158 64 906 72 597 81 966 75 176
Övrig omsättning 208 211 216 473 325 288 231 569 220 229
Rörelseresultat (EBIT) 328 392 1 983 3 550 2 942 3 020 2 354 4 789 6 089 6 344
Resultat efter finansnetto 192 656 2 330 3 780 2 582 3 562 2 747 4 800 5 810 6 781
Årets resultat 256 1 332 1 102 3 285 1 047 2 832 2 659 3 087 4 007 4 704
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 864 16 331 17 608 18 464 18 891 19 659 20 532 21 410 21 762 18 051
Omsättningstillgångar 18 286 15 314 16 642 18 177 16 939 17 338 18 850 19 475 19 722 24 974
Tillgångar 31 150 31 645 34 250 36 641 35 830 36 997 39 382 40 885 41 484 43 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 436 20 480 19 148 21 046 19 261 20 715 17 883 19 661 19 074 17 067
Obeskattade reserver 4 990 5 280 6 335 8 017 8 650 7 792 8 092 8 945 8 613 8 672
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000
Kortfristiga skulder 6 724 5 885 8 767 7 578 7 919 8 490 10 407 9 279 10 798 14 286
Skulder och eget kapital 31 150 31 645 34 250 36 641 35 830 36 997 39 382 40 885 41 484 43 025
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 559 1 662 1 647 1 667 1 674
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 308 5 376 4 863 5 252 5 617 4 228 3 715 4 362 4 689 4 184
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 821 2 779 2 610 2 642 2 754 2 681 2 514 2 881 3 217 2 879
Utdelning till aktieägare 0 1 300 0 3 000 1 500 2 500 0 3 000 2 500 2 000
Omsättning 58 458 53 252 55 226 59 614 62 394 69 446 65 137 73 166 82 186 75 405
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 11 10 12 13 14 15 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 854 4 420 5 001 5 914 5 172 5 320 4 636 4 840 5 464 4 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 680 679 789 698 651 564 593 638 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 869 1 015 2 606 4 273 3 775 3 923 3 350 5 905 6 851 7 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,82% -3,58% -6,99% -4,72% -10,25% 6,55% -10,59% -11,43% 9,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,33% 2,08% 6,80% 10,74% 8,26% 9,83% 7,16% 12,16% 15,09% 15,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,71% 1,24% 4,24% 6,65% 4,77% 5,26% 4,34% 6,85% 7,64% 9,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,10% 23,43% 25,18% 24,59% 25,18% 23,74% 23,89% 23,72% 22,36% 24,16%
Rörelsekapital/omsättning 19,85% 17,78% 14,32% 17,92% 14,53% 12,79% 13,01% 14,04% 10,89% 14,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,89% 77,73% 70,33% 73,56% 71,55% 71,51% 60,55% 63,84% 60,93% 54,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,79% 153,14% 122,23% 154,83% 119,65% 128,73% 114,07% 139,78% 106,03% 122,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...