Visa allt om Kung Markatta Aktiebolag
Visa allt om Kung Markatta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 445 474 406 730 311 239 231 177 200 272 188 442 187 607 198 228 177 252 147 369
Övrig omsättning 317 560 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 066 43 156 29 258 23 261 14 005 7 465 10 598 12 145 1 805 858
Resultat efter finansnetto 49 143 43 079 29 384 23 305 13 880 7 433 10 558 12 038 1 384 662
Årets resultat 27 721 17 370 7 204 21 093 10 150 5 478 6 269 195 309 597
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 037 5 185 1 747 780 2 044 2 397 2 583 2 780 3 043 1 962
Omsättningstillgångar 118 955 94 616 73 665 53 472 40 186 36 036 39 841 38 749 34 773 32 260
Tillgångar 123 992 99 801 75 412 54 252 42 230 38 433 42 424 41 529 37 816 34 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 603 24 883 7 513 21 309 10 316 6 667 8 888 2 619 2 424 2 115
Obeskattade reserver 13 733 647 45 0 3 831 3 827 3 891 1 924 1 958 2 105
Avsättningar (tkr) 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 510 74 271 67 854 32 943 28 083 27 939 29 645 36 986 33 434 30 002
Skulder och eget kapital 123 992 99 801 75 412 54 252 42 230 38 433 42 424 41 529 37 816 34 222
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 336 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 287 16 838 14 683 11 964 11 761 11 964 10 502 9 944 8 737 8 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 876 7 291 6 265 5 366 5 030 4 907 4 362 4 115 3 773 3 213
Utdelning till aktieägare 50 000 0 0 21 000 10 100 6 500 7 700 0 0 0
Omsättning 445 791 407 290 311 239 231 177 200 272 188 442 187 607 198 228 177 252 147 369
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 43 39 35 33 34 31 30 30 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 607 9 459 7 980 6 605 6 069 5 542 6 052 6 608 5 908 5 263
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 619 585 544 515 508 497 481 467 426 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 50 290 44 239 29 765 23 819 14 676 8 374 11 551 12 985 2 449 1 423
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,53% 30,68% 34,63% 15,43% 6,28% 0,45% -5,36% 11,83% 20,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,64% 43,31% 39,45% 43,05% 33,31% 19,59% 25,08% 29,55% 5,18% 2,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,03% 10,63% 9,56% 10,10% 7,02% 4,00% 5,67% 6,19% 1,11% 0,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,50% 32,82% 34,01% 36,38% 35,22% 34,14% 35,35% 29,44% 25,72% 25,55%
Rörelsekapital/omsättning 13,79% 5,00% 1,87% 8,88% 6,04% 4,30% 5,43% 0,89% 0,76% 1,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,06% 25,44% 10,01% 39,28% 31,11% 24,69% 27,71% 9,72% 10,14% 10,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,86% 70,26% 61,93% 96,74% 86,18% 71,13% 81,48% 59,15% 56,82% 63,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...