Visa allt om Crista Aktiebolag
Visa allt om Crista Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 17 2 137 12 098 12 481 12 007 11 878 12 380 12 734 11 914 10 774
Övrig omsättning 1 4 624 - - - 5 23 - 2 23
Rörelseresultat (EBIT) -93 5 080 1 410 1 618 982 863 1 426 1 675 1 500 1 053
Resultat efter finansnetto 41 4 977 1 656 2 350 1 351 383 1 019 1 931 1 011 1 657
Årets resultat 20 3 814 1 278 1 929 1 041 77 616 1 533 731 1 331
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 2 000 164 284 553 865 932 1 109 769 975
Omsättningstillgångar 3 703 3 877 4 675 5 742 5 244 4 931 5 366 6 286 6 376 6 395
Tillgångar 4 203 5 877 4 839 6 026 5 797 5 796 6 298 7 395 7 145 7 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 637 5 116 3 502 4 724 4 295 4 254 4 777 5 411 5 128 5 147
Obeskattade reserver 0 0 0 10 0 0 0 0 102 339
Avsättningar (tkr) 5 5 10 0 10 10 10 10 10 10
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 561 756 1 327 1 291 1 492 1 532 1 511 1 974 1 905 1 874
Skulder och eget kapital 4 203 5 877 4 839 6 026 5 797 5 796 6 298 7 395 7 145 7 370
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 390 600 600 602 604 656 556 512 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 616 3 543 3 703 3 954 3 757 3 655 3 647 3 475 3 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 65 1 389 1 479 1 734 1 593 1 542 1 509 1 446 1 478
Utdelning till aktieägare 180 1 500 2 200 2 500 1 500 1 000 600 0 869 1 131
Omsättning 18 6 761 12 098 12 481 12 007 11 883 12 403 12 734 11 916 10 797
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 142 807 832 800 792 825 849 794 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 8 39 375 389 428 403 398 387 372 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -93 5 080 1 574 1 887 1 294 1 246 1 895 2 185 1 921 1 519
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,20% -82,34% -3,07% 3,95% 1,09% -4,05% -2,78% 6,88% 10,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,93% 90,01% 35,05% 39,41% 23,98% 15,46% 24,26% 26,63% 22,87% 23,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 476,47% 247,54% 14,02% 19,03% 11,58% 7,54% 12,34% 15,46% 13,71% 15,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 91,58% 88,92% 89,14% 90,67% 90,69% 91,09% 91,23% 91,93% 91,18%
Rörelsekapital/omsättning 18 482,35% 146,05% 27,67% 35,66% 31,25% 28,62% 31,14% 33,86% 37,53% 41,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,53% 87,05% 72,37% 78,52% 74,09% 73,40% 75,85% 73,17% 72,80% 73,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 660,07% 512,83% 352,30% 444,77% 351,47% 321,87% 355,13% 318,44% 334,70% 341,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...